Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

VUI CƯỜI

1). Tom lªn 4 tuæi, mÑ muèn rÌn tÝnh tù lËp cho Tom nªn kh«ng muèn ®Ó Tom ngñ chung gi­êng. MÑ b¶o Tom:

- Nµy con, con ®· lín råi, mét cËu bÐ lín nh­ con kh«ng nªn ngñ chung víi mÑ.

Tom nghe vËy gËt gï :

- D¹, con chØ th¾c m¾c lµ t¹i sao bè lín h¬n con rÊt nhiÒu mµ vÉn ngñ chung víi mÑ.

2.) Vî lµ gi¸o viªn mÇm non b¶o víi chång:

- Anh ¬I, h«m qua trong giê häc to¸n, cã mét em lµm to¸n nh­ thÕ nµy 1+1=3, ®è anh biÕt v× sao?

- Ch¾c lµ em ®ã nghÜ ®Õn gia ®×nh nã, bè nã lÊy mÑ nã rå sinh ra nã nh­ vËy lµ mét c«ng mét b»ng ba.

- C¸I ®ã chØ anh míi nghÜ ®­îc chø häc trß mÉu gi¸o cña em lµm sao biÕt ®­îc.

- VËy h¶.

- C¶ líp ai còng lµm 1+1= 2, chØ cã em ®ã lµm 1+1=3 th«I, cã lÏ t¹i em ®ã ch­a hiÓu bµI nªn lµm sai bµI to¸n th«i

- ???

3.) Tom khoe víi Jerry:

- MÑ tí giái l¾m, mçi khi tí hái bÊt cø ®Ò tµI g× , mÑ tí ®Òu cã thÓ gi¶I thÝch liªn tôc c¶ giê ®ång hå.

Jerry h¾ng giäng

- Nh­ vËy mÑ tí giái h¬n nhiÒu, tí ch¼ng cÇn hái g× c¶ mµ mÑ tí vÉn cã thÓ nãi giê nµy qua giê kh¸c.

4). Ngµy xu©n m¸t mÎ, hai vî chång nä ghÐ vµo th¨m mét phßng tranh nghÖ thuËt. Ngay ë trung t©m cña phßng tranh cã treo mét bøc tranh s¬n dÇu to. Tranh vÏ mét c« g¸I kháa th©n ®ang n»m, chØ cã mét vµI chiÕc l¸ xanh che phÇn riªng t­ cña c« g¸i. Vî thÊy chång ®øng nh×n bøc tranh bÊt ®éng vµ h×nh nh­ kh«ng cã ý ®Þnh di chuyÓn ®I n¬I kh¸c, bÌn lªn giäng nãi:

- Nµy anh, anh ®Þnh ®øng ®©y chê cho ®Õn tËn mïa thu ®Ó nh÷ng chiÕc l¸ kia rông xuèng hay sao!

5) A b¶o víi B: nÕu h«m nay sÕp kh«ng rót l¹i lêi nãi víi tí h«m qua, tí nhÊt ®Þnh sÏ nghØ viÖc

B: Sao thÕ? SÕp ®· nãi g× víi cËu h«m qua vËy

A: SÕp b¶o tí ngµy mai cËu ph¶I rêi c«ng ty.

6) John ®ang trong giai ®o¹n lµm luËn v¨n tèt nghiÖp nªn kh¸ bËn rén. Khæ nçi bè vî cø ghÐ th¨m vî chång John liªn tôc nªn anh ta kh«ng thÓ tËp trung lµm bµI ®­îc. John t×m mua mét con vÑt biÕt nãi n¨m ngo¹i ng÷ tÆng bè vî, hy väng «ng sÏ trß chuyÖn khu©y kháa víi con vÑt. Sau mét tuÇn kh«ng thÊy bè vî ®Õn ch¬I, John gäi ®iÖn hái th¨m:

- Con vÑt thÕ nµo h¶ bè?

Bè vî tr¶ lêi:

- ThÞt nã ngon l¾m con ¹, mÆc dï h¬I x­¬ng xÈu mét chót

- H¶, bè ®Þnh nãi lµ bè ®· thÞt con vÑt ®ã, nã biÕt nãi n¨m ngo¹i ng÷ ®ã bè! John v« cïng bøc xóc

- VËy h¶ con, lµm sao bè biÕt ®­îc, lóc bè cÇm dao vµ chÐn ®Ó c¾t cæ th× ch»ng thÊy nã nãi g× c¶.

7.) Jerry ®ang ¨n t¸o. MÑ Jerry thÊy mét con s©u ®ang bß trªn qu¶ t¸o hèt ho¶ng nãi víi Jerry:

- Jerry, con ph¶I cÈn thËn, kh«ng lµ con sÏ c¾n vµo con s©u ®ang bß trªn qu¶ t¸o ®ã.

Jeryy ng¹c nhiªn tr¶ lêi

- V× sao con ph¶I cÈn thËn chø?Con s©u míi ph¶I chó ý ®Ó kh«ng bÞ con c¾n vµo nã.

TrÇn Hßa ( biªn dÞch tõ the funniest stories in Philippiens)

Không có nhận xét nào: