Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Quy trình xét kết nạp, Thủ tục xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị

Quy trình xét kết nạp (Dành cho các chi bộ trực thuộc)

Quy trình xét kết nạp đảng viên được thực hiện theo các bước sau:

1. Tại cuộc họp chi bộ hàng tháng, đảng viên được phân công, giúp đỡ những cảm tình Đảng báo cáo kết quả phấn đấu, đề nghị chi bộ xem xét nếu đủ các điều kiện và tiêu chuẩn; hoặc các tổ chức đoàn thể căn cứ trên kết quả phấn đấu, rèn luyện của cảm tình Đảng, xét đủ điều kiện và tiêu chuẩn, gửi văn bản đề nghị đến chi bộ xem xét và cho ý kiến;

2. Sau khi chi bộ nhất trí ra nghị quyết đồng ý tiến hành các thủ tục xét kết nạp đảng đối với cảm tình Đảng; chi bộ lập danh sách báo cáo đảng ủy cơ sở và xin ý kiến chỉ đạo, nhận các thủ tục theo quy định đối với Hồ sơ người xin vào Đảng;

3. Chi bộ phân công đảng viên (đảng viên được phân công giúp đỡ) hướng dẫn quần chúng viết đơn xin vào Đảng và khai lý lịch của người xin vào Đảng theo đúng hướng dẫn trước khi thông qua tại cuộc họp chi bộ;

4. Ban Chi ủy kiểm tra đơn và bản khai lý lịch của quần chúng trước khi gửi bản thảo về đảng ủy cơ sở thẩm duyệt trước khi đi xác minh lý lịch;

5. Sau khi nhận đơn và bản khai lý lịch của người xin vào Đảng, Đảng ủy kiểm tra lần cuối cùng, nếu đạt gửi trả người viết để hoàn thiện bản chính trước đóng dấu dáp lai vào lý lịch chuyển chi bộ xác minh theo đúng quy định; trường hợp chưa đạt yêu cầu, thiếu sót, cần bổ sung trước khi hoàn thiện, Đảng ủy sẽ hướng dẫn chi tiết 01 lần và đảng viên được phân công có trách nhiệm hướng dẫn lại người viết theo đúng yêu cầu;

6. Chi bộ cử đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ đi xác minh lý lịch theo đúng quy định; Trong quá trình xác minh, chi bộ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục: Tổng hợp ý kiến của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú; Giấy giới thiệu của đảng viên; Nghị quyết của Công đoàn, Đoàn thanh niên và các thủ tục theo quy định đối với hồ sơ người xin vào Đảng;

7. Sau khi đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định, tại cuộc họp chi bộ kỳ tiếp theo tiến hành xét và ra nghị quyết đề nghị kết nạp nếu đủ các điều kiện quy định; chuyển toàn bộ các hồ sơ, thủ tục liên quan về Đảng ủy Công ty;

8. Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ từ Chi bộ, Đảng ủy sẽ xem xét toàn bộ hồ sơ đề nghị kết nạp; nếu đã đầy đủ thủ tục và các tiêu chuẩn theo quy định, BCH Đảng ủy sẽ tiến hành biểu quyết và hoàn tất các thủ tục cần thiết để nghị Đảng ủy cấp trên chuẩn y kết nạp quần chúng vào Đảng; Các bước bao gồm:
- Báo cáo tóm tắt lý lịch của người xin vào Đảng, gồm: Những nét cơ bản về bản thân (Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, hộ khẩu thường trú, chuyên môn nghiệp vụ, quá trình công tác, khen thưởng, kỷ luật); Bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ/chồng (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, chỗ ở, nghề nghiệp và thái độ chính trị, các điểm cần lưu ý);

- Nhận xét của nơi thẩm tra hồ sơ;

- Nhận xét của các tổ chức đoàn thể nơi công tác;

- Nhận xét của Đảng viên được phân công giúp đỡ;

- Chi bộ cho ý kiến;

- Biểu quyết (Đạt đủ từ 2/3 tổng số đảng viên chính thức tại Chi bộ biểu quyết mới đủ điều kiện).

9. Sau khi nhận quyết định chuẩn y của cấp có thẩm quyền, chi bộ tổ chức kết nạp cho quần chúng vào Đảng theo đúng quy định: Khi có quyết định kết nạp đảng viên của cấp có thẩm quyền, trong thời gian không qúa một tháng, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Lễ kết nạp Đảng viên phải tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết nạp từng người một.

4. Một số nhiệm vụ của Đảng viên sau kết nạp: Đảng viên dự bị phải hoàn thành các thủ tục sau khi được kết nạp vào Đảng:

- Khai lại vào lý lịch vào quyển lý lịch Đảng viên;

- Khai phiếu Đảng viên (A3) và Bổ sung hồ sơ đảng viên của năm khi được kết nạp;

- Nhận giấy giới thiệu sinh hoạt tại địa phương theo quy định 76;

- Tham dự lớp học bồi dưỡng kiến thức dành cho Đảng viên mới;

Thủ tục xét chuyển chính thức cho đảng viên dự bị: Thực hiện theo Hướng dẫn số 03 HD/TCTW năm 2006 của Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng viên mới;

- Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị (Viết tay theo mẫu);

- Nhận xét của Đảng viên được phân công giúp đỡ (02 đảng viên chính thức nếu đảng viên dự bị đã hết tuổi đoàn);

- Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú, bao gồm: Biên bản lấy ý kiến nhận xét của Chi ủy nơi cư trú; Biên bản lấy ý kiến của các tổ chức đoàn thể nơi làm việc; Nếu là nơi tạm trú phải lấy cả nơi tạm trú và đăng ký hộ khẩu thường trú;

- Nghị quyết đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên dự bị của chi bộ;

- Nghị quyết đề nghị công nhận chính thức của cấp ủy cơ sở;

3. Quy trình.

Quy trình chuyển chính thức cho đảng viên dự bị được thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 03 HD/TCTW năm 2006, cụ thể như sau:

1. Đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm về quá trình rèn luyện, tu dưỡng và thực hiện nhiệm vụ đảng viên trong 12 tháng qua từ khi được kết nạp vào Đảng (Viết tay theo mẫu quy định);

2. Đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ viết nhận xét quá trình tu dưỡng, rèn luyện trong 12 tháng thử thách của Đảng viên dự bị mà mình được phân công theo mẫu quy định; 02 đảng viên đối với đảng viên dự bị đã hết tuổi đoàn;

3. Ban chi ủy hoàn tất các thủ tục lấy ý kiến nhận xét của các tổ chức đoàn thể nơi làm việc và nhận xét của ban chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị. Chi ủy tổng hợp theo mẫu;

4. Chi bộ họp và nhận xét đối với đảng viên dự bị, ra nghị quyết đề nghị công nhận chính thức nếu xét thấy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định;

Hoàn tất cả thủ tục chuyển lên cấp ủy cơ sở; các bước bao gồm:

- Đảng viên dự bị đọc bản tự kiểm điểm;

- Đảng viên được phân công đọc bản nhận xét;

- Đọc báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị;

- Chi bộ cho ý kiến.

- Biểu quyết (Đạt đủ từ 2/3 tổng số đảng viên chính thức tại Chi bộ biểu quyết mới đủ điều kiện);

5. Sau khi nhận đầy đủ các thủ tục từ Chi bộ, cấp ủy cơ sở sẽ tiến hành họp và ra nghị quyết đề nghị công nhận chính thức đối với đảng viên dự bị trình cấp ủy cấp trên ra quyết định công nhận;

6. Tiến hành trao quyết định công nhận chính thức cho Đảng viên dự bị: Sau khi nhận được quyết định công nhận chính thức, Chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chính thức công bố quyết định tại hội nghị chi bộ và thông báo cho đảng viên và tổ chức đảng nơi đảng viên sinh hoạt tạm thời (Nếu có);

Tuổi đảng được bắt đầu tính từ ngày quyết định công nhận đảng viên chính thức.

4. Một số nhiệm vụ của đảng viên sau công nhận chính thức.

- Nộp 04 ảnh 1x2 để làm thẻ đảng viên;

- Hoàn tất một số yêu cầu khác thuộc về hồ sơ đảng viên.

Không có nhận xét nào: