Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

CONG TAC DANG: Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2/10/2009 của Bộ Chính ...

CONG TAC DANG: Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2/10/2009 của Bộ Chính ...: "Quy định số 260-QĐ/TW ngày 2/10/2009 của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ - Căn cứ Điều lệ Đảng;- Că..."

Không có nhận xét nào: