Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

XD GIAI CAP CONG NHAN QUANG NINH

Mét sè néi dung vÒ l·nh ®¹o x©y dùng
giai c¸p c«ng nh©n Qu¶ng Ninh

Nguån: Mét sè tµi liÖu phôc vô héi nghÞ tæng kÕt NQ 01 cña TØnh uû vÒ x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n Qu¶ng Ninh th¸ng 10/2007.

1. Quan ®iÓm l·nh ®¹o:
- Ngµy 20/3/2007 Ban Th­êng vô TØnh uû cã C«ng v¨n sè 239-CV/TU chØ ®¹o c«ng t¸c 10 n¨m thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 01-NQ/TU cña Ban ChÊp hµnh §¶ng bé TØnh Qu¶ng Ninh (kho¸ X) “VÒ m«t sè gi¶i ph¸p tr­íc m¾t x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n Qu¶ng Ninh theo yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸”:
- §· ban hµnh ChØ thÞ sè 37- CT/TU ngµy 29/7/2004 cña Ban Th­êng vô TØnh uû (Kho¸ XI) “VÒ viÖc x©y dùng vµ n©ng cao chÊt l­îng; hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp”; ChØ thÞ sè 43 - CT/TU ngµy 24/11/2004 “VÒ ®Èy m¹nh s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc tØnh trong 2 n¨m 2004-2005”; ®ång thêi triÓn khai thù hiÖn QCDC c¬ së theo tinh thÇn NghÞ ®Þnh 71, 07; ®· t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh h­íng XHCN vµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi doanh nghiÖp; ý thøc giai cÊp vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò c«ng nh©n, lao ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, thùc hiÖn CNH, H§H ®Êt n­íc d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng tõng b­íc ®­îc n©ng cao…
Tuy nhiªn, còng cßn mét sè h¹n chÕ, tån t¹i nh­: Ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch triÓn khai NghÞ quyÕt 01 - NQ/TU, ChØ thÞ 37 - CT/TU g¾n víi mét sè chÝnh s¸ch, chñ tr­¬ng cña §¶ng, Nhµ n­íc ®èi víi c«ng nh©n lao ®éng cña mét sè ngµnh vµ cÊp uû ®Þa ph­¬ng, c¬ së cßn chung chung; ®Æc biÖt lµ nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó ch¨m lo, n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, KHKT vµ nghÒ nghiÖp cho ng­êi lao ®éng nhiÒu n¬i ch­a ra ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p mang tÝnh khai thi.
2. Doanh nghiÖp ë Qu¶ng Ninh:
TÝnh ®Õn 30/6/2007, toµn tØnh cã 2.758 doanh nghiÖp; trong ®ã: Doanh nghiÖp nhµ n­íc: 79 DN (Doanh nghiÖp nhµ n­íc TW: 56 DN; doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Þa ph­¬ng: 23 DN); Doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u: 122DN, trong ®ã doanh nghiÖp TW: 53DN, doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng; 69DN: Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi: 88 DN (trong ®ã doanh nghiÖp FDI lÜnh vùc c«ng nghiÖp chiÕm 45%, du lÞch dÞch vô 43%, n«ng l©m ng­ chiÕm 12%; doanh nghiÖp FDI ®Çu t­ theo h×nh thøc 100% vèn n­íc ngoµi 38/38 = 43%, h×nh thøc liªn doanh 33/38 = 38,6%, h×nh thøc hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh 17/88 = 19,3%); Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh (NQD): 2.491 DN (trong ®ã: 529 c«ng ty cæ phÇn: 1026 c«ng ty TNHH; 476 DNTN; cßn l¹i lµ doanh nghiÖp, HTX, ®¬n vÞ ngoµi c«ng lËp kh¸c). §Æc biÖt lµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã sù ph¸t triÓn m¹nh trong giai ®o¹n 2001-2005; ®· thµnh lËp míi 1.546 doanh nghiÖp víi tæng sè vèn 10.299 tû ®ång.
3. C«ng nh©n, c«ng ®oµn
- C«ng t¸c båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ, n¨ng lùc lao ®éng vµ ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c«ng nh©n lao ®éng.
VÒ sè l­îng: Trong 10 n¨m qua, víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña mét sè ngµnh c«ng nghiÖp TW trªn ®Þa bµn tØnh, ®Æc biÖt lµ ngµnh Than, NhiÖt ®iÖn, ®ãng tµu… cïng víi sù ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ®Þa ph­¬ng, c¸c ngµnh dÞch vô, c¸c c¬ së s¶n xuÊt cã sù ®Çu t­ cña n­íc ngoµi ®· ®Èy m¹nh, t¨ng nhanh sè l­îng c«ng nh©n, lao ®éng tØnh. TÝnh ®Õn 30/6/2007 toµn tØnh cã 191.421 c«ng nh©n lao ®éng ®­îc chia theo c¸c khèi doanh nghiÖp nh­ sau: Trung ­¬ng qu¶n lý: 115.464 c«ng nh©n lao ®éng (cã 26.668 n÷), trong ®ã riªng ngµnh than 95.467 c«ng nh©n lao ®éng (cã 20.216 n÷). §Þa ph­¬ng qu¶n lý: 18.071 c«ng nh©n lao ®éng (cã 7.549 n÷), trong ®ã doanh nghiÖp ®· chuyÓn ®æi cã 13.048 c«ng nh©n lao ®éng (cã 5.458 n÷). Doanh nghiÖp FDI: 12.218 c«ng nh©n lao ®éng (cã 7.658 n÷).
Riªng ngµnh than: Sè l­îng c«ng nh©n n¨m 1997 lµ 67.198 ng­êi, ®Õn 2006 ®· lµ 94.106 (t¨ng 40%); khèi doanh nghiÖp cña ®Þa ph­¬ng tõ n¨m 2003 ®Õn th¸ng 6/2007 sè c«ng nh©n, lao ®éng ®· t¨ng gÇn 2 lÇn (t¨ng 65,6%, cô thÓ: n¨m 20036 cã 62.259; n¨m 2004 cã 69.580; n¨m 2005 cã 78.104; n¨m 2006 cã 95.561; ®Õn nay cã 102.546 c«ng nh©n, lao ®éng).
VÒ chÊt l­îng cña ®éi ngò CNVC-L§ Qu¶ng Ninh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y còng tõng b­íc n©ng lªn râ rÖt: Tuæi ®êi cña c«ng nh©n, lao ®éng cã xu h­íng trÎ ho¸ (Theo kÕt qu¶ thèng kª, kh¶o s¸t cuèi 2006: VÒ tuæi ®êi d­íi 30 tuæi: 38%; tõ 30-50 tuæi: 51,6%; trªn 50-60 tuæi: 11,4%. Tuæi nghÒ d­íi 10 n¨m: 35,8%; tõ 10-20 n¨m: 44,5%; trªn 20 n¨m: 19,7%).
Tr×nh ®é v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt vµ tay nghÒ ®­îc n©ng lªn: THPT (C3): 66,5%; THCS (C2): 30,4%: PTCS (C1): 3,1%. Tr×nh ®é häc vÊn, chuyªn m«n, nghÒ nghiÖp: Tay nghÒ tõ bËc 1 lªn bËc 5: Kho¶ng 70.000 ng­êi; tõ bËc 5 trë lªn kho¶ng 30.000 ng­êi; sè cßn l¹i lµ lao ®éng phæ th«ng (kho¶ng h¬n 10%). Tr×nh ®é Cao ®¼ng, §H vµ trªn §H hiÖn cã gÇn 50.000 ng­êi; trung cÊp c¸c lo¹i: kho¶ng 60.000 ng­êi. Riªng ngµnh than: n¨m 1997, sè c«ng nh©n trong ngµnh cã tr×nh ®é v¨n ho¸ THPT (cÊp III) lµ 17.968 ng­êi ®· t¨ng lªn 43.080 ng­êi n¨m 2006; sè c«ng nh©n kü thuËt, s¬ cÊp tõ 46.268 ng­êi t¨ng lªn 72.670 ng­êi; trung cÊp vµ t­¬ng ®­¬ng tõ 7.876 t¨ng lªn 10.068 ng­êi: cao ®¼ng, §H, trªn §H t¨ng tõ 7.909 lªn 16.016 ng­êi (t¨ng gÊp 2 lÇn). VÒ tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ còng th­êng xuyªn ®­îc quan t©m ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é (N¨m 1997, toµn §¶ng bé TQN cã 156 ®ång chÝ cã tr×nh ®é cö nh©n, cao cÊp lý luËn chÝnh trÞ, ®Õn 2006 ®· cã 543 ng­êi (t¨ng 3,5 lÇn); trung cÊp chÝnh trÞ, n¨m 1997 cã 1.337 ®ång chÝ, ®Õn 2006 ®· t¨ng lªn 1.542; vÒ s¬ cÊp vµ chÝnh trÞ c¬ b¶n, n¨m 1997 cã 7.774 ®ång chÝ, ®Õn 2006 t¨ng lªn 12.040). §Æc biÖt c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn míi, ®¶ng viªn trÎ mµ NghÞ quyÕt ®Ò ra ®· v­ît yªu cÇu: Trong 10 n¨m ®· kÕt n¹p vµo §¶ng 27.580, chiÕm tû lÖ 43,68% so tæng sè ®¶ng viªn hiÖn cã cña toµn §¶ng bé (66.397 ®¶ng viªn); ®a sè ®¶ng viªn ®­îc kÕt n¹p ®¶ng lµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc ®Òu cã tr×nh ®é v¨n ho¸ THPT, trung cÊp, cao ®¼ng, ®¹i häc… HiÖn nay ®¶ng viªn lµ CN-L§ kho¶ng 36.000 ng­êi, chiÕm tû lÖ 54,21% so tæng sè ®¶ng viªn hiÖn cã vµ b»ng 18,8% so tæng sè CNVC lµ L§ trong toµn tØnh.
C«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é mäi mÆt trong c«ng nh©n ®­îc quan t©m. Mçi n¨m b×nh qu©n cã kho¶ng 12.000 ®Õn 13.000 ng­êi ®­îc ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é, häc vÊn, kiÕn thøc, sè c«ng nh©n ®­îc ®µo t¹o t¨ng hµng n¨m tõ 10-15%, nhÊt lµ tin häc, ngo¹i ng÷…
Víi ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh h­íng XHCN, tû lÖ lao ®éng trong c¸c khu vùc kinh tÕ ë tØnh ta cã nh÷ng chuyÓn biÕn c¬ b¶n phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn: ®éi ngò c«ng nh©n, lao ®éng trong c¸c khu vùc kinh tÕ thuéc c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc gi¶m dÇn do thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp vµ ®Èy nhanh viÖc më réng c¸c ho¹t ®éng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh (c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi) kh«ng ngõng ®­îc më réng, ph¸t triÓn cô thÓ:
- Sè l­îng c«ng nh©n trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc cña tØnh Qu¶ng Ninh gi¶m dÇn: n¨m 2003 cã 10.956; n¨m 2004 cã 12.887; n¨m 2005 cã 10.820; n¨m 2006 cã 8.080; ®Õn nay cã 7.770 c«ng nh©n - lao ®éng (khèi doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng).
- C«ng nh©n trong c¸c doanh nghiÖp NQD (trõ FDI) t¨ng nhanh: n¨m 2003 cã 14.848; n¨m 2004 cã 19.033; n¨m 2005 cã 22.240; n¨m 2006 cã 44.907; ®Õn nay cã 48.316 c«ng nh©n, lao ®éng (mçi n¨m khu vùc kinh tÕ nµy thu hót trªn mét v¹n lao ®éng vµo lµm viÖc).
- C«ng nh©n trong c¸c doanh cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi (FDI) còng t¨ng nhanh (chØ tÝnh tõ 2003 ®Õn nay t¨ng h¬n 2 lÇn): n¨m 2003 cã 5.942; n¨m 2004 cã 6.748; n¨m 2005 cã 11.885; n¨m 2006 cã 12.218; ®Õn nay cã 14.800 c«ng nh©n, lao ®éng.
ViÖc cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc diÔn ra nhanh chãng cïng víi viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d­ ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho lao ®éng lín tuæi nghØ chÕ ®é, nh­êng chç cho lao ®éng trÎ cã tr×nh ®é vµo lµm viÖc trong doanh nghiÖp cæ phÇn. Nh÷ng n¨m qua, do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp, cæ phÇn ho¸ vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch lao ®éng. Tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2005 ®· cã 77 DNNN cña tØnh ®­îc s¾p xÕp l¹i. Trong tæng sè 16.867 lao ®éng t¹i 77DN nµy ®· d«i d­ 4121 ng­êi (24,4%). Sè lao ®éng d«i d­ ®· ®­îc gi¶i quyÕt ®óng chÝnh s¸ch, ®¶m b¶o sù æn ®Þnh ®êi sèng cu¶ b¶n th©n vµ gia ®×nh.
C¸c ngµnh s¶n xuÊt TW trªn ®Þa bµn cña tØnh vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trong tØnh hµng n¨m bè trÝ, tuyÓn dông míi, t¹o viÖc lµm trªn 20.000 lao ®éng, ®©y lµ mét thµnh c«ng lín trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm ®Ó gãp phÇn æn ®Þnh chÝnh trÞ, trËt tù - an toµn XH cña tØnh, ®ång thêi bæ sung lùc l­îng nßng cèt cã tr×nh ®é chuyªn m«n kh¸, cã häc vÊn vµ ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n, lµ lùc l­îng chñ yÕu gãp phÇn quyÕt ®Þnh vµo qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®óng h­íng cña tØnh nh÷ng n¨m võa qua.
ViÖc ch¨m lo c¸c lîi Ých cña c«ng nh©n lao ®éng vÒ thu nhËp vµ c¸c nhu cÇu v¨n ho¸, x· héi ®­îc quan t©m, t¹o ®éng lùc g¾n kÕt vµ n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n lao ®éng víi doanh nghiÖp. Theo kh¶o s¸t vµ thèng kª, 10 n¨m qua thu nhËp cña CNVC-L§ trog tØnh t¨ng 4 lÇn, chñ yÕu ë khu vùc c¸c ngµnh TW nh­ ngµnh than, §iÖn, B­u ®iÖn, Ng©n hµng, c¬ khÝ, §ãng tµu, mét sè c¬ së dÞch vô cã thu nhËp cao. Thu nhËp cña CNL§ khèi doanh nghiÖp TW b×nh qu©n: 2,5 ®Õn 3,3 triÖu ®ång/ng­êi/th¸ng (ngµnh than b×nh qu©n ®¹t 3,6 triÖu ®ång ng­êi/th¸ng); khèi doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng1,2 ®Õn 1,9 triÖu ®ång/ng­êi/th¸ng. Sè CNVC-L§ cã thu nhËp trªn 1,5triÖu ®ång/ng­êi/th¸ng t¹i c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè chiÕm 23,80%; t¹i c¸c ngµnh chiÕm 27,59%; t¹i c¸c doanh nghiÖp TW chiÕm 90,42%. Møc sèng thùc tÕ cña ®¹i bé phËn CNVC-L§ ®· tõng b­íc c¶i thiÖn, do s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t triÓn, thu hót lao ®éng vµo lµm viÖc ë c¸c doanh nghiÖp, cïng víi sù cè g¾ng phÊn ®Êu cña ngµnh BHXH. Trong 10 n¨m qua, BHXH Qu¶ng Ninh ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c c¸c chØ tiªu, sè thu BHXH n¨m 1997 lµ 97,63% tû ®ång; ®Õn n¨m 2006 thu ®­îc 600,4 tû, t¨ng 502,770 tû ®ång so víi n¨m 1997. ViÖc chÊp hµnh thu, nép BHXH, BHYT cña c¸c ®¬n vÞ b­íc ®Çu ®· ®i vµo nÒn nÕp (khèi DNNN vµ ®¬n vÞ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi thùc hiÖn thu, nép nghiªm tóc). ViÖc gi¶i quyÕt chÕ ®é h­u trÝ còng ®¶m b¶o kÞp thêi, nhanh chãng trong 10 n¨m ®· gi¶i quyÕt chÕ ®é cho 20.909 ng­êi (trong ®ã cã 16.700 lµ CNL§ trong khèi doanh nghiÖp).
- Vai trß, sù ®ãng gãp cña ®éi ngò c«ng nh©n, lao ®éng trong x©y dùng §¶ng, chÝnh quyÒn, c¬ quan, doanh nghiÖp; trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh.
VÒ GDP giai ®o¹n 1996-2000 b×nh qu©n t¨ng 9,6%/n¨m, trong ®ã c¸c n¨m: 1998 GDP = 11,9%, 2001 = 12%, 2003 = 12,65%, 2005 12,79% vµ n¨m 2006 = 13,2%; Tû träng c«ng nghiÖp giai ®o¹n 1996-2000 chiÕm 47,5%, dÞch vô chiÕm 43,1%%, n«ng nghiÖp 9,4%; ®Õn giai ®o¹n 2001-2005, tû träng c«ng nghiÖp chiÕm 52,5%, dÞch vô chiÕm 38%, n«ng nghiÖp 9,6%. VÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, n¨m 1998: 3.609,756 tû ®ång, n¨m 2001: 6.135,800 tû ®ång, n¨m 2006: 16.862 tû ®ång t¨ng gÇn 4 lÇn. VÒ ng©n s¸ch: n¨m 1998 thu 1.956 tû ®ång. N¨m 2001 thu 2.190 tû ®ång, n¨m 2006 thu gÇn 7 tû ®ång (trong ®ã doanh thu néi ®Þa 2.820 tû ®ång) t¨ng gÊp 3 lÇn.
Trong lÜnh vùc chÝnh trÞ - an ninh - quèc phßng: D­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc c«ng ®oµn trong c¸c doanh nghiÖp ë Qu¶ng Ninh nh÷ng n¨m qua ®· tá râ b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, tin t­ëng vµ quyÕt t©m thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng, lµ lùc l­îng gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, gi÷ vai trß æn ®Þnh chÝnh trÞ an ninh quèc phßng, xøng ®¸ng lµ giai cÊp l·nh ®¹o c¸ch m¹ng, lùc l­îng nßng cèt ®i ®Çu trong sù nghiÖp CNH,H§H ®Êt n­íc. §éi ngò c«ng nh©n lu«n gi÷ v÷ng b¶n chÊt c¸ch m¹ng, truyÒn thèng lao ®éng cÇn cï, tinh thÇn chÞu ®ùng gian khæ, gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc th¸o gì nh÷ng khã kh¨n trong s¶n xuÊt.
§éi ngò c«ng nh©n, lao ®éng lµ lùc l­îng tiªn phong trong ®Êu tranh chèng tiªu cùc vµ c¸c tÖ n¹n x· héi, lu«n cã ý chÝ n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, chuyªn m«n, nghiÖp vô, kü thuËt, tÝch cùc trong phong trµo lao ®éng s¸ng t¹o mang l¹i n¨ng xuÊt vµ hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt, nhÊt lµ ®éi ngò c«ng nh©n nh÷ng doanh nghiÖp cã bÒ dµy truyÒn thèng vÉn v÷ng vµng tr­íc nh÷ng khã kh¨n v­¬n lªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô vµ cã nh÷ng ®ãng gãp tÝch cùc vµo phong trµo v¨n hãa, v¨n nghÖ, TDTT, phong trµo b¶o vÖ an ninh tæ quèc, x©y dùng c¸c côm ®Þa bµn an toµn, c¸c cuéc vËn ®éng nhËn ®¹o, tõ thiÖn, nh­ ch­¬ng tr×nh xo¸ nhµ dét n¸t ®· hç trî 6.412 hé nghÌo, tham gia x©y dùng c¸c thiÕt chÕ v¨n ho¸ ë khu d©n c­ còng cã nhiÒu ®ãng gãp x©y dùng cña c«ng nh©n, lao ®éng c¸c doanh nghiÖp.
Cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc ­u ®iÓm næi bËt cña ®éi ngò c«ng nh©n Qu¶ng Ninh so víi c¸c giai tÇng kh¸c lµ: VÒ ý thøc chÝnh trÞ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng, c«ng nh©n, lao ®éng tØnh ta ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc gay g¾t nhiÒu vÊn ®Ò vÒ viÖc lµm, thu nhËp, nhµ ë, m«i tr­êng, tuy vËy hä vÉn tin t­ëng vµo ®­êng lèi cña §¶ng, ham häc hái, v­¬n lªn trong chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ häc tËp lý luËn, tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi. Giai cÊp c«ng nh©n lu«n cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, tin t­ëng vµ trung thµnh víi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, ñng hé sù nghiÖp ®æi míi, niÒm tin ngµy cµng ®­îc cñng cè vµ n©ng lªn, kiªn ®Þnh con ®­îc x©y dùng ®Êt n­íc mµ §¶ng ta mµ B¸c hå ®· lùa chän.
- Ho¹t ®éng vµ kÕt qña viÖc x©y dùng vµ n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp theo tinh thÇn ChØ thÞ 37- CT/TU ngµy 29/7/2004 cña Ban Th­êng vô TØnh uû.
Tæng sè ®oµn viªn c«ng ®oµn trªn ®Þa bµn toµn tØnh hiÖn nay lµ: 170.000 ng­êi, chiÕm gÇn 83% tæng sè c«ng nh©n, lao ®éng. Liªn ®oµn lao ®éng (L§L§) tØnh Qu¶ng Ninh ®ang qu¶n lý 14 L§L§ huyÖn, thÞ vµ thµnh phè; 09 c«ng ®oµn ngµnh vµ 05 c«ng ®oµn c¬ së trùc thuéc, víi tæng sè 75.383 ®oµn viªn c«ng ®oµn; qu¶n lý 128 c¸n bé c«ng ®oµn chuyªn tr¸ch. §éi ngò c¸n bé c«ng ®oµn kh«ng chuyªn tr¸ch (tÝnh tõ uû viªn BCH c«ng ®oµn c¬ së trë lªn lµ 5.005 ®ång chÝ).
Ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn c¬ së trong c¸c doanh nghiÖp cã nÒ nÕp, lu«n cã sù ®æi míi néi dung vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng, ®éng viªn ®«ng ®¶o ®oµn viªn h¨ng say lao ®éng, häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt, gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña c¬ quan, ®¬n vÞ, mét sè ho¹t ®éng cô thÓ lµ:
TËp trung cao cho viÖc ph¸t triÓn ®oµn viªn vµ thµnh lËp c«ng ®oµn theo tinh thÇn ChØ thÞ sè 37-CT/TU cña Ban Th­êng vô TØnh uû. Trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp, th× thêi gian võa qua, mÆc dï cã nh÷ng khã kh¨n, nh­ng b»ng sù nç lùc cña c¶ hÖ thèng c«ng ®oµn c¸c cÊp ®· hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch vÒ ph¸t triÓn tæ chøc c«ng ®oµn hµng n¨m ®· ®Ò ra, ®Æc biÖt lµ tæ chøc c«ng ®oµn trong c¸c doanh nghiÖp khu vùc ngoµi quèc doanh. TÝnh ®Õn hÕt n¨m 2006 ®· thµnh lËp ®­îc 368 c«ng ®oµn c¬ së víi trªn 31.500 ®oµn viªn, ®¹t 62% sè doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®· thµnh lËp tæ chøc C«ng ®oµn. Trong ®ã cã 52/368 cã tæ chøc §¶ng, 30/65 doanh nghiÖp FDI cã tæ chøc c«ng ®oµn. Tuy nhiªn, qua kh¶o s¸t cho thÊy nhiÒu c«ng ®oµn c¬ së sè l­îng ®oµn viªn tham gia sinh ho¹t cßn thÊp so víi tæng sè CBCNV - L§ trong doanh nghiÖp.
Qua ho¹t ®éng thùc tiÔn, ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng ®oµn c¬ së cã tr×nh ®é cao ®¼ng, ®¹i häc t¨ng tõ 26,5% (n¨m 1996) lªn 55,2% (n¨m 2001) vµ ®Õn nay, gÇn 90% cã tr×nh ®é cao ®¼ng, ®¹i häc. Tû lÖ c«ng ®oµn c¬ së v÷ng m¹nh t¨ng dÇn qua c¸c thêi kú, n¨m 1997 ®¹t v÷ng m¹nh 69,61% ; n¨m 2001 ®¹t 67,78%; ®Õn n¨m 2006 ®¹t 79,9%(khu vùc nhµ n­íc 90,5%: NQD 43,5%).
4. §¸nh gi¸, nhËn xÐt chung
A. Nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt
H¬n 10 n¨m qua, nh÷ng quan ®iÓm, chñ tr­¬ng vµ c¸c gi¶i ph¸p nªu trong NghÞ quyÕt 01 - NQ/TU vµ sau h¬n 3 n¨m thùc hiÖn ChØ thÞ 37-CT/TU cña Ban ChÊp hµnh, Ban Th­êng vô TØnh uû ®· ®­îc triÓn khai, thùc hiÖn vµ thùc sù ®· ®¸p øng kÞp thêi, thÓ hiÖn sù s¸ng t¹o, nh¹y bÐn, phôc vô trùc tiÕp vµ ®ãng gãp tÝch cùc vµo t¨ng tr­ëng kinh tÕ - x· héi, æn ®Þnh an ninh chÝnh trÞ trËt tù an toµn x· héi cña tØnh nh÷ng n¨m qua, t¹o ra diÖn m¹o míi, nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho sù ph¸t triÓn c¶ bÒ réng vµ chiÒu s©u cña ngµnh c«ng nghiÖp ë Qu¶ng Ninh víi nh÷ng kÕt qu¶ næi bËt sau:
1/ Trong c«ng cuéc ®æi míi, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸; víi b¶n chÊt c¸ch m¹ng, s¸ng t¹o, giai cÊp c«ng nh©n vµ lao ®éng Qu¶ng Ninh vÉn lµ lùc l­îng tiªn tiÕn, tiªn phong trong x· héi, tËp trung lùc l­îng lao ®éng tinh tuý trong x· héi. HiÖn nay hä ®ang nç lùc ®Ó thÝch øng víi nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, víi ®ßi hái ngµy cµng cao vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ ®¸p øng yªu cÇu c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, so s¸nh víi nh÷ng n¨m tr­íc ®©y trong c¬ chÕ bao cÊp th× ngµy nay h×nh thµnh líp c«ng nh©n míi ®a d¹ng, phong phó h¬n, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cã b¶n lÜnh h¬n tr­íc nh÷ng vÊn ®Ò míi ®Æt ra vµ râ rµng CN-L§ ngµy cµng cã nhiÒu ®ãng gãp to lín vµ quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi; lu«n tin t­ëng tuyÖt ®èi vµo ®­êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. §Æc biÖt lµ ë nh÷ng doanh nghiÖp cã tæ chøc §¶ng, cã tæ chøc C«ng ®oµn th× hÖ thèng chÝnh trÞ ®­îc quan t©m, quyÒn lîi lao ®éng cña ng­êi lao ®éng ®­îc ®¶m b¶o ®óng møc, doanh nghiÖp lµm nghÜa vô nhµ n­íc ®Çy ®ñ vµ vÞ thÕ doanh nghiÖp còng ®­îc n©ng cao, doanh nghiÖp t×m kiÕm c¬ héi ®Çu t­ vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶, cã nhiÒu ®ãng gãp tÝch cùc vµo viÖc x©y dùng ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng; x©y dùng c¬ së §¶ng trong s¹ch, v÷ng m¹nh; th«ng qua c¸c phong trµo c¸ch m¹ng, nhiÒu quÇn chóng ®· ®­îc giíi thiÖu ®Ó §¶ng xem xÐt kÕt n¹p, cung cÊp nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao vµ nguån c¸n bé ®¸p øng yªu cÇu CNH, H§H.
2/ C«ng nh©n lao ®éng Qu¶ng Ninh ngµy nay n¨ng ®éng h¬n tr­íc, hä tù chñ h¬n vÒ lùa chän n¬i lµm viÖc; tr­íc yªu cÇu míi CN - L§ còng cã ý thøc chñ ®«ng trong häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é vÒ chuyªn m«n, c¸c nhu cÇu häc tËp, n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ, ph¸p luËt vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi ®Ó tù hoµn thiÖn m×nh. §éi ngò CN-L§ kh«ng chØ t¨ng vÒ sè l­îng mµ sè CN-L§ cã tr×nh ®é cao ®¼ng, §H t¨ng gÊp 2 lÇn (mét sè ngµnh t¨ng 3 ®Õn 4 lÇn), sè CNVC lµ ®¶ng viªn còng ®· chiÕm tû lÖ cao (nh­ ®· nªu ë trªn). ViÖc thùc hiÖn Quy chÕ d©n chñ ë c¬ së ®· n©ng cao ý thøc chÊp hµnh néi quy, kû luËt lao ®éng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c trong c¬ quan, doanh nghiÖp; kh¶ n¨ng kiÓm tra gi¸m s¸t cña CN-L§ ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý trong viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý, ®iÒu hµnh; thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi sö dông lao ®éng ®­îc tèt h¬n, quan hÖ gi÷a “chñ thî” ph¶i tèt h¬n, nh©n v¨n h¬n.
3/ Quan t©m hµng ®Çu cña CNVC vµ L§ lµ lîi Ých c¸ nh©n, gi÷b cèng hiÕn vµ h­ëng thô, gi÷a viÖc lµm vµ thu nhËp. Nh×n chung trong 10 n¨m qua, ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña CNVC-L§ ®­îc n©ng cao; sù giao l­u c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, c¸c yªu cÇu vÒ gi¶i trÝ còng ®a d¹ng vµ phong phó h¬n, ®· gãp phÇn gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy b¶n chÊt tèt ®Ñp cña ®éi ngò c«ng nh©n Vïng má, hä ®ang cã mÆt trong tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c ngµnh nghÒ (c¶ nh÷ng ngµnh nghÒ rÊt míi), thùc sù lµ lùc l­îng s¶n xuÊt c¬ b¶n, chñ yÕu cã vai trß quan träng cña nÒn kinh tÕ tØnh ta.
4/ §¶ng, Nhµ n­íc cÇn cã ®­êng lèi, chÝnh s¸ch, c¬ chÕ phï hîp ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p vµ chÝnh ®¸ng cña c«ng nh©n lao ®éng (vÒ thu nhËp, vÒ hîp ®ång lao ®éng, vÒ x©y dùng thang b¶ng l­¬ng, BHXH, nh÷ng cam kÕt vÒ chç ë… trong ®ã cã tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp vµ ®Þa ph­¬ng).
ViÖc tuyªn truyÒn vÒ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch, vÒ nhËn thøc chÝnh trÞ cÇn ph¶i ®­îc ®æi míi cho phï hîp víi c¸c tÇng líp vµ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng nh©n. M« h×nh tæ chøc §¶ng, ®oµn thÓ trong c¸c doanh nghiÖp còng cÇn ®­îc nghiªn cøu sao cho phï hîp, kh«ng m¸y mãc, hoÆc ¸p ®Æt theo khu«n mÉu, gß bã; nªn c¨n cø vµo c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp (nhiÖm vô chÝnh trÞ vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt), phï hîp víi ph¸p luËt vµ sù tiÕn bé cña x· héi vµ céng ®ång. V× v©y, c¸c tæ chøc ®¶ng, ®oµn thÓ ph¶i ®æi míi m¹nh mÏ trong ph­¬ng thøc l·nh ®¹o th× míi ®¸p øng ®­îc ®ßi hái cña t×nh h×nh vµ th¸o gì ®­îc nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c hiÖn nay.
B. Nh÷ng h¹n chÕ, tån t¹i vµ nguyªn nh©n
1/ Tuy tØnh ta cã 2.491 doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, nh­ng chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty TNHH, c«ng ty t­ nh©n cã quy m« nhá, trong ®ã cã 586 DN sö dông trªn 10 lao ®éng, do míi thµnh lËp nªn n¨ng lùc ®iÒu hµnh cña ®éi ngò l·nh ®¹o doanh nghiÖp còng cßn nhiÒu h¹n chÕ. Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, ®éi ngò l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®­îc ®µo t¹o, trÎ ho¸ cã n¨ng lùc ®iÒu hµnh, c¬ b¶n ®¸p øng yªu cÇu cu¶ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng; chÊp hµnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña doanh nghiÖp, chÝnh s¸ch thuÕ, trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn nghiªm tóc. §èi víi c¸c DN ngoµi quèc doanh , qua theo dâi cho thÊy: ®a sè (70%) chñ doanh nghiÖp ch­a qua ®µo t¹o, nªn Ýt hiÓu biÕt vÒ chÝnh s¸ch ph¸p luËt, thiÕu th«ng tin hç trî, ch­a n¾m ®­îc c¸c th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch, thÞ tr­êng, tµi chÝnh, chøng kho¸n… v× vËy, ®iÒu hµnh doanh nghiÖp ch­a thùc sù mang tÝnh ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Th«ng qua t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña c¸c chñ doanh nghiÖp nµy cho thÊy; viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt, ®Æc biÖt lµ LuËt lao ®éng, LuËt C«ng ®oµn, tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ, mét sè n¬i ch­a thùc hiÖn hoÆc chØ lµm mang tÝnh h×nh thøc, chiÕu lÖ ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ng­êi sö dông lao ®éng vi ph¹m ph¸p luËt lao ®éng vÉn diÔn ra nh­ng kh«ng ®­îc xö lý nghiªm, nh­ vi ph¹m kh«ng tham gia ®ãng BHXH cho c«ng nh©n cña nhiÒu doanh nghiÖp, nhÊt lµ khu vùc kinh tÕ NQD. Theo b¸o c¸o cña BHXH tØnh, hiÖn nay cã 1.578 doanh nghiÖp víi sè l­îng 41.507 c«ng nh©n, tÝnh ®Ðn 30/6/2007, míi cã 705 doanh nghiÖp, víi sè lao ®éng 25.750, b»ng 61,6% sè c«ng nh©n ®­îc chñ doanh nghiÖp ®ãng BHXH, ®iÓn h×nh nh­: C«ng ty 508 th­êng xuyªn nép chËm, ®Õn nay nî gÇn 800 triÖu ®ång, t­¬ng ®­¬ng víi 18 th¸ng l­¬ng; C«ng ty TNHH Hång Qu¶ng, CÈm Ph¶ sö dông 532 lao ®éng nh­ng chØ cã 58 lao ®éng ®­îc ®ãng BHXH vµ tÝnh ®Õn 31/8/2007, ®¬n vÞ nµy cßn nî 36 th¸ng tiÒn l­¬ng ®ãng BHXH. T×nh tr¹ng c¸c ®¬n vÞ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lîi dông chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®Ó tham gia BHXH, BHYT ë møc l­¬ng thÊp nhÊt, nh­ C«ng ty Sao vµng, U«ng BÝ chØ ®ãng ë møc 450.000®/th¸ng vµ kh«ng n©ng l­¬ng, lªn l­¬ng h»ng n¨m cho CNL§.
2/ ViÖc ký kÕt tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ ®Õn nay ®· ®­îc c¸c doanh nghiÖp n¬i cã tæ chøc c«ng ®oµn quan t©m. Song kÕt qu¶ thùc hiÖn ch­a ®¹t c¶ vÒ sè l­îng còng nh­ chÊt l­îng. §èi víi doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh viÖc ký tho¶ ­íc lao ®éng cßn rÊt thÊp. ViÖc thùc hiÖn ®¨ng ký tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ vµ néi quy lao ®éng t¹i c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho thÊy tr¸ch nhiÖm cña ng­êi sö dông lao ®éng ®èi víi c¬ quan qu¶n lý lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng cßn ch­a cao.
3/ C«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ®éi ngò c«ng nh©n, lao ®éng tuy cã nhiÒu cè g¾ng, song ch­a ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi. Mçi bé phËn c«ng nh©n, lao ®éng, nhÊt lµ c«ng nh©n, lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n. C«ng ty TNHH, doanh nghiÖp FDI ng­êi lao ®éng Ýt cã ®iÒu kiÖn häc tËp, n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ tham gia sinh ho¹t vµ c¸c ho¹t ®éng phong trµo cña tæ chøc C«ng ®oµn (nhiÒu doanh nghiÖp ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn thµnh lËp tæ chøc C«ng ®oµn, kÓ c¶ nh÷ng doanh nghiÖp ®· ®ñ ®iÒu kiÖn nh­ng viÖc thµnh lËp tæ chøc c«ng ®oµn còng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n ch­a ®­îc thµnh lËp) nªn thiÕu sù phÊn ®Êu, rÌn luyÖn ®Ó v­¬n lªn.
Trong khi ®ã, ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn c¬ së trong c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty cæ phÇn vµ c«ng ty TNHH còng ®ang gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ nhiÒu kh©u nh­: c«ng t¸c c¸n bé, néi dung, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng, kh¶ n¨ng, sù t¹o ®iÒu kiÖn cña chñ doanh nghiÖp ®èi víi ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn, tiÕng nãi cña c¸n bé c«ng ®oµn ë lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy ®èi víi chñ sö dông lao ®éng…
4/ Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp cã sù ®æi míi c«ng nghÖ ®· t¹o ®iÒu kiÖn, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®¹i bé phËn CNL§, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng thu nhËp tiÒn l­¬ng, g¾n víi môc tiªu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ an toµn. Cßn nhiÒu doanh nghiÖp t×nh tr¹ng nhµ x­ëng, c¸c thiÕt bÞ an toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp, trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng, tæ chøc vµ thùc hiÖn quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt an toµn…ch­a ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng. Thùc tÕ, nh÷ng n¨m võa qua, tai n¹n lao ®éng ch­a ®­îc ®Èy lïi, nguy c¬ x¶y ra tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp lu«n tiÒm Èn ®èi víi CNL§. Thèng kª cho thÊy; nh÷ng vô tai n¹n lao ®éng nghiªm träng n¨m 2003 x¶y ra 25 vô lµm chÕt 26 ng­êi, n¨m 2004 x¶y ra 23 vô lµm chÕt 30 ng­êi, ®Õn n¨m 2006 ®· x¶y ra 41 vô lµm chÕt 59 ng­êi. Ngoµi ra sè vô tai n¹n lao ®éng kh¸c vµ bÖnh nghÒ nghiÖp mçi n¨m x¶y ra víi hµng tr¨m CNL§, tõ n¨m 2003 ®Õn 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 ®· cã 1.969 tr­êng hîp bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp ®­îc gi¸m ®Þnh søc khoÎ t¹i Héi ®ång gi¸m ®Þnh y khoa tØnh (TNL§ 1.032 ng­êi, bÖnh nghÒ nghiÖp 932 ng­êi).
- VÒ thu nhËp, mét bé phËn kh«ng Ýt CNVC-L§ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong cuéc sèng, thu nhËp tiÒn l­¬ng chØ ®¹t tõ 500.000 - 700.000®/th¸ng. Theo kh¶o s¸t, cã 4,54% CNVC-L§ cã thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi d­íi 250.000®/th¸ng. HiÖn nay CNL§ mét sè doanh nghiÖp ngµnh xuÊt khÈu thuû s¶n, nu«i trång, ®¸nh b¾t thuû h¶i s¶n, mét sè doanh nghiÖp ngµnh du lÞch… ®ang cã khã kh¨n do thiÕu viÖc lµm, do thua lç.
Qua ®iÒu tra n¨m 2006, nhiÒu CNVC-L§ vµ hé gia ®×nh cßn gÆp khã kh¨n vÒ nhµ ë. §Æc biÖt lµ CNL§ ë c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, trong ngµnh may, giµy vµ ngµnh than. Qua ®iÒu tra t¹i c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè; c¸c ngµnh cßn 11.525 (6,07%) CNVC-L§ kh«ng cã nhµ ë ph¶i thuª nhµ ; 198 gia ®×nh CNL§ (0,64%) ph¶i ë nhµ t¹m, nhµ dét n¸t; 1398 hé gia ®×nh (1,98%) ë nhµ tËp thÓ ch­a thanh lý. Ngµnh than cã 6.498 CNL§ ®ang ë trong c¸c khu tËp thÓ, 542 hé gia ®×nh cã nhu cÇu vÒ nhµ ë; nhµ thuª ë cña c«ng nh©n kh«ng ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn sinh ho¹t tèi thiÓu vµ gi¸ ®¾t, g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho sè CN nµy vÒ ®êi sèng vµ søc khoÎ nh­: C«ng ty Giµy EVERBEST cã 2.800/4.236 Cn ph¶i thuª nhµ ë, khu CN C¸i L©n cã 839 CN, c«ng ty Giµy Sao Vµng cã 1.600/2.200 CN ph¶i thuª nhµ ë…
- Mét vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m lµ chªnh lÖch møc thu nhËp gi÷a c¸c bé phËn CNL§ cïng mét doanh nghiÖp, gi÷a c¸c doanh nghiÖp, c¸c ngµnh t¹o ra sù ph©n ho¸ giµu nghÌo trong CNL§ ®ang cÇn ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m. Gi·n c¸ch thu nhËp l­¬ng cña ng­êi qu¶n lý vµ CNL§ trong c¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh than vµ mét sè doanh nghiÖp Nhµ n­íc TW (cã n¬i ®Õn 14 lÇn gi÷a bé phËn c«ng nh©n thÊp nhÊt vµ Gi¸m ®èc doanh nghiÖp; 4 ®Õn 5 lÇn so víi lao ®éng qu¶n lý trùc tiÕp) ®ang g©y ra sù c¸ch biÖt vÒ nhiÒu mÆt gi÷a CNL§ vµ ng­êi qu¶n lý, ®· cã ¶nh h­ëng tíi t©m t­ t×nh c¶m vµ niÒm tin cña giai cÊp CN ®èi víi ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. NhiÒu chñ doanh nghiÖp lîi dông kÏ hë cña ph¸p luËt, th«ng qua c¸c tÖ quan liªu, tham nhòng vµ tiªu cùc trong bé m¸y nhµ n­íc, bé m¸y qu¶n lý kinh tÕ, bé m¸y l·nh ®¹o c¸c doanh nghiÖp vµ viÖc x©m ph¹m lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cña c«ng nh©n. T×nh h×nh tranh chÊp lao ®éng, ®×nh c«ng ë tØnh ta nh÷ng n¨m võa qua, x¶y ra ch­a nhiÒu (trong 3 n¨m trë l¹i ®©y chØ xuÊt hiÖn 04 cuéc ®×nh c«ng t¹i 02 DN lµ c«ng ty TNHH giµy Sao Vµng U«ng BÝ vµ c«ng ty TNHH giµy VÜnh Long CÈm Ph¶. Mét sè doanh nghiÖp cã biÓu hiÖn ph¶n øng tËp thÓ, nh­ng ch­a x¶y ra ®×nh c«ng).
5/ ChÝnh s¸ch cæ phÇn ho¸ theo NghÞ ®Þnh 187/2004/N§-CP vµ viÖc s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt t¹i c¸c doanh nghiÖp quy ®Þnh cã ®iÓm bÊt lîi cho ng­êi lao ®éng, nh­: viÖc mua cæ phÇn ­u ®·i khi ®· lªn sµn giao dÞch, v× vËy c«ng nh©n kh«ng cã tiÒn mua cæ phÇn, hoÆc ph¶i b¸n sím; quyÒn lµm chñ trªn thùc tÕ gi¶m, dÔ mÊt viÖc vµ chÞu søc Ðp vÒ viÖc lµm (Riªng ngµnh Than: tõ 2001-2004 cã 9.572 ng­êi mÊt viÖc lµm, trong ®ã cã 4.607 ng­êi nghØ h­u tr­íc tuæi); ®Æc biÖt lµ vai trß l·nh ®¹o cña tæ chøc §¶ng, ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn ®ang gÆp nh÷ng khã kh¨n míi. §Æc biÖt lµ viÖc thùc hiÖn chØ thÞ sè 43-CT/TU, ngµy 24/11/2004 cña Ban Th­êng vô TØnh uû “VÒ viÖc ®Èy m¹nh s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn doanh nghiÖp vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc tØnh” (2 n¨m 2004-2005). Trong ®ã, ®¸ng quan t©m lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ë mét sè doanh nghiÖp gi¸ trÞ chªnh lÖch rÊt lín so víi thùc tÕ.
* VÒ nguyªn nh©n
VÒ kh¸ch quan: HÖ thèng tæ chøc §¶ng, ®oµn thÓ ë nhiÒu n¬i hiÖn nay kh«ng ®ång cÊp víi c¬ quan qu¶n lý, nªn viÖc triÓn khai c¸c néi dung, ch­¬ng tr×nh, chØ thÞ, nghÞ quyÕt ®­îc ®Ò ra kh«ng chØ h¹n chÕ vµ chËm h­íng dÉn, so víi yªu cÇu cña c¬ së.
- Khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc cßn nhiÒu bÊt cËp, ch­a ®ång bé, thiÕu ®éng lùc, ch­a ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn nhanh cña nÒn kinh tÕ vµ n©ng cao vai trß, vÞ trÝ cña c«ng nh©n, lao ®éng. NhiÒu doanh nghiÖp cßn lóng tóng ch­a chñ ®éng dæi míi kÞp víi c¬ chÕ qu¶n lý; tr×nh ®é qu¶n lý, kh¶ n¨ng l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ch­a ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi vµ héi nhËp kinh tÕ; nhËn thøc vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ, n©ng cao tr×nh ®é mäi mÆt cho ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng ch­a ®Çy ®ñ.
VÒ chñ quan: Sù quan t©m cña mét sè cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn, chuyªn m«n trong c«ng t¸c l·nh ®¹o, tæ chøc kiÓm tra, thùc hiÖn NghÞ quyÕt ch­a th­êng xuyªn, tæ chøc c«ng ®oµn còng ch­a chñ ®éng tham m­u, ®Ò xuÊt ®­îc nhiÒu nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ. §Æc biÖt lµ c«ng t¸c qu¶n lý cña c¸c ngµnh chøc n¨ng ch­a thËt sù s©u s¸t, kÓ c¶ trong viÖc cô thÓ ho¸ néi dung ®· ®­îc ®Ò cËp trong NghÞ quyÕt, c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc®· ®­îc ban hµnh; c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t doanh nghiÖp trong viÖc thùc hiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng cßn nhiÒu h¹n chÕ.
- NhËn thøc cña mét bé phËn c¸n bé, ®¶ng viªn vÒ vÞ trÝ, vai trß giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn ch­a ®Çy ®ñ. Do ®ã, dÉn ®Õn t×nh h×nh ch­a thùc sù t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng nh©n, cho tæ chøc C«ng ®oµn ho¹t ®éng. MÆt kh¸c, CNVC-L§, mét bé phËn tho¸t ly tõ n«ng th«n, hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, ý thøc vÒ häc tËp n©ng cao tr×nh dé, nghiÖp vô cßn yÕu, thiÕu sù phÊn ®Êu v­¬n lªn, cßn cã t×nh tr¹ng vi ph¹m kû luËt lao ®éng.
- C«ng t¸c ®µo t¹o cßn thiÕu tÝnh kÕ ho¹ch, chÊt l­îng ch­a cao, ch­a g¾n víi nhu cÇu cña doanh nghiÖp, ch­a s¸t víi yªu cÇu thùc tiÔn; chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ch­a cô thÓ, chÝnh s¸ch sö dông vµ thu hót chuyªn gia giái vµ c«ng nh©n cã tay nghÒ cao ch­a hÊp dÉn. Mét bé phËn kh«ng nhá c«ng nh©n ®­îc h×nh thµnh trong c¬ chÕ bao cÊp cßn mang tÝnh b¶o thñ, thiÕu s¸ng t¹o, ch­a thËt sù chñ ®éng trong viÖc n¾m b¾t, tiÕp thu c«ng nghÖ míi.
* Mét sè kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn NghÞ quyÕt
- X©y dùng giai cÊp c«ng nh©n kh«ng ngõng lín m¹nh ®¸p øng yªu cÇu cña CNH, H§H lµ tr¸ch nhiÖm cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ, trong ®ã ph¶i ®Æt lªn hµng ®Çu vÒ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng bé trong doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ph¶i lµm tèt c«ng t¸c tæ chøc tuyªn truyÒn s©u réng trong c¸n bé, ®¶ng viªn vµ CNVC- L§ hiÓu râ ý nghÜa, tÇm quan träng cña viÖc x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n ®¸p øng yªu cÇu CNH, H§H ®Êt n­íc, ®Ó tõ ®ã mäi ng­êi n©ng cao gi¸c ngé, tù gi¸c tham gia tÝch cùc vµo c«ng viÖc mµ m×nh ®­îc giao.
- Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc ph¶i ®­îc tiÕn hµnh ®ång bé, t¹o ®iÒu kiÖncho ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch bÒn v÷ng, lµm ¨n cã hiÖu qña vµ thùc hiÖn hµi hoµ c¸c lîi Ých, trong ®ã ph¶I quan t©m ®Õn viÖc ®æi míi c«ng nghÖ, c¸c c¬ chÕ t¹o ®éng lùc, x©y dùng déi ngò c¸n bé qu¶n lý, nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng; ch¨m lo ®êi sèng mäi mÆt cña c«ng nh©n, lao ®éng, thùc hiÖn c«ng khia, c«ng b»ng d©n chñ, x©y dùng ý thøc céng ®ång vµ ch¨m lo ®Õn v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp.
- Ph¶I ch¨m lo x©y dùng, ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn trong doanh nghiÖp lµ nh÷ng ng­êi cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã phÈm chÊt c¸ch m¹ng, n¨ng lùc c«ng t¸c, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o; ®Æc biÖt lµ ng­êi ®øng ®Çu qu¶n lý cña doanh nghiÖp cã ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, kÓ c¶ lo¹i h×nh doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ c¸c lo¹i h×nh kh¸c.
- Trong chØ ®¹o, l·nh ®¹o ph¶I ®æi míi ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng, ph¸t huy ®ù¬c søc m¹nh ®ång bé cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ ë c¬ së; th­êng xuyªn ch¨m lo t¹o ®iÒu kiÖn cho tæ chøc C«ng ®oµn trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô, ®¹i diÖn b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p, chÝnh ®¸ng cho c«ng nh©n, lao ®éng.
- Trong tæ chøc thùc hiÖn, ph¶I t¨ng c­êng kiÓm tra, ®«n ®èc, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt, ®Ó cã chñ tr­¬ng kÞp thêi th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, th­êng xuyªn tiÕn hµnh s¬, tæng kÕt chuyªn ®Ò, rót kinh nghiÖm nh©n ®iÓn h×nh vµ khen th­ëng, ®éng viªn kÞp thêi.
5. Mét sè nhiÖm vô, gi¶i ph¸p tiÕp tôc x©y dùng, ph¸t triÓn ®éi ngò giai cÊp c«ng nh©n Qu¶ng Ninh thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
Nh÷ng ®Þnh h­íng nÕu trong NghÞ quyÕt sè 01-NQ/TU cña Ban chÊp hµnh §¶ng bé tØnh (kho¸ X) nhiÒu néi dung vÉn cßn nguyªn gi¸ trÞ, cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng trong ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp vµ x©y dùng ®éi ngò giai cÊp c«ng nh©n Qu¶ng Ninh. Trong thêi gian tíi, cïng víi viÖc qu¸n triÖt c¸c quan ®iÓm NghÞ quyÕt §¹i héi X cña §¶ng, c¸c NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé tØnh lÇn thø XII (2006 -2010) “PhÊn ®Êu x©y dùng Qu¶ng Ninh thùc sù trë thµnh mét ®Þa bµn ®éng lùc trong vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c bé vµ c¬ b¶n trë thµnh mét tØnh c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i vµo n¨m 2015”, cÇn tiÕp tôc thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô, gi¶I ph¸p vÒ x©y dùng ®éi ngò giai cÊp c«ng nh©n Qu¶ng Ninh:
1- TiÕp tôc cô thÓ ho¸ c¸c chñ tr­¬ng, ®Þnh h­íng vÒ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸, duy tr× víi tèc ®é cao ®i ®«i víi n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp lµ vÊn ®Ò quan träng ®Ó ph¸t triÓn vµ x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n; khuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp phï hîp víi quy ho¹ch, lîi thÕ cña ®Þa ph­¬ng vµ nhu cÇu thÞ tr­êng, tËp trung vµo c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cã hµm l­îng khoa häc c«ng nghÖ, cã søc c¹nh tranh cao vµ tû lÖ néi ®Þa ho¸ trong s¶n phÈm ®¸p øng víi ®ßi hái cña c¬ chÕ thÞ tr­êng.
2- TËp trung båi d­ìng vµ n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc, x©y dùng ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng chuyªn nghiÖp, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o ®¸p øng ®­îc yªu cÇu míi; cã chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng ®Ó thu hót, ®·I ngé nh÷ng ng­êi cã tµI, cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña tØnh, thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµ søc kháe cho ®éi ngò CNL§ (VÒ thu nhËp, hîp ®ång lao ®éng, BHXH, vÒ chæ ë…). N©ng cao tr¸ch nhiÖm trong thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch Ph¸p luËt cña chñ doanh nghiÖp, còng nh­ nghÜa vô cña c«ng nh©n lao ®éng.
3- §Èy m¹nh c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, x· héi trong c¸c doanh nghiÖp. §æi míi ph­¬ng thøc l·nh ®¹o cña §¶ng, t¨ng c­êng ®­îc vai trß cña c¸c ®oµn thÓ trong doanh nghiÖp. §Æc biÖt, lµ viÖc tuyªn truyÒn vÒ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch, vÒ nhËn thøc chÝnh trÞ cÇn ph¶I ®­îc ®æi míi ®Ó phï hîp víi c¸c tÇng líp vµ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng nh©n trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
6. Nh÷ng ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ víi Trung ­¬ng vÒ x©y dùng giai cÊp c«ng nh©n Qu¶ng Ninh thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.
1/ §¶ng vµ Nhµ n­íc cÇn cô thÓ ho¸ NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø X, cã chiÕn l­îc x©y dùng vµ ph¸t triÓn giai cÊp c«ng nh©n phï hîp víi ®iÒu kiÖn míi cña ®Êt n­íc.
2/ §Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh, söa ®æi chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, cã chÝnh s¸ch ­u ®·I thî bËc cao, c¸n bé khoa häc kü thuËt cã tµI, ®Æc biÖt lµ cã chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, ®Ó ®¶m b¶o cuéc sèng cho c«ng nh©n vµ gia ®×nh hä. Kh«ng ®Ó cã sù chªnh lÖch thu nhËp vµ møc sèng qu¸ lín gi÷a c«ng nh©n lao ®éng vµ c¸n bé qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, doanh nghiÖp Nhµ n­íc cæ phÇn ho¸ mµ Nhµ n­íc gi÷ cæ phÇn chi phèi nh­ hiÖn nay.
3/ CÇn hoµn thiÖn luËt ph¸p, cã khung ph¸p lý nh»m ®¶m b¶o viÖc thùc thi chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT, b¶o hé lao ®éng. CÇn cã quy ®Þnh b¾t buéc c¸c chñ doanh nghiÖp ngoµI quèc doanh thùc hiÖn viÖc båi d­ìng, thi n©ng bËc thî cho CNL§ h»ng n¨m. Thµnh phÇn tæ chøc c«ng ®oµn trong c¸c doanh nghiÖp ngoµI quèc doanh.
4/ §Èy m¹nh c«ng t¸c x©y dùng §¶ng vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi trong c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Sím chØ ®¹o Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam nghiªn cøu, bè trÝ s¾p xÕp hÖ thèng tæ chøc C«ng ®oµn trong ph¹m vi toµn quèc, thùc hiÖn nguyªn t¾c “C¸c tæ chøc §¶ng trùc thuéc ë ®©u th× tæ chøc c«ng ®oµn trùc thuéc ë ®ã”
5/ Chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ ®óng ®¾n. Song, cÇn sím ®n¸h gi¸ rót kinh nghiÖm sau khi thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc, ®Æc biÖt lµ, viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, nh­ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, ®iÒu kiÖn vµ lîi thÕ trong kinh doanh, c«ng nghÖ, tµi nguyªn, thÞ tr­êng, b¶o ®¶m c«ng khai minh b¹ch, kh¾c phôc sù s¬ hë, ®Ó ®¶m b¶o cho tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ ®óng h­íng, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña c«ng nh©n lao ®éng.

Không có nhận xét nào: