Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

NÂNG CAO NHẬN THỨC, TRÁCH NHIỆM CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN,TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CÁC DOANH NGHIỆP VỀ XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN

NÂNG CAO NHẬN THỨC, TRÁCH NHIỆM CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN,TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CÁC DOANH NGHIỆP VỀ XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN
LÊ VĂN CƯỜNG
VIỆN XÂY DỰNG ĐẢNG
Từ Đại hội IX, Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra mục tiêu là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, đưa nước ta thành một nước công nghiệp, văn minh hiện đại.
Xác định vị trí, vai trò to lớn của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng, Hội nghị Trung ương 6 khoá X đã ra nghị quyết “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Phần hạn chế của giai cấp công nhân, Nghị quyết nhấn mạnh: “Giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị của công nhân không đồng đều; sự hiểu biết về chính sách, pháp luật còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ đảng viên và cán bộ lãnh đạo xuất thân từ công nhân còn thấp. Một bộ phận công nhân chưa thiết tha phấn đấu vào Đảng và tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trị - xã hội.”
Như vậy, làm sao để tạo được động lực mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ và người lao động trong doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh? Làm sao để mọi người trong doanh nghiệp liên kết với nhau, hướng đến một mục tiêu duy nhất là luôn làm cho doanh nghiệp của mình ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của chính mình. Thực hiện mục tiêu đó, tất yếu phải tiến hành xây dựng giai cấp công nhân - những người trực tiếp lao động trong các thành phần kinh tế.
Để giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình cần phải có hàng loạt các giải pháp đồng bộ nhưng ở đây chúng tôi chỉ nhấn mạnh vấn đề nâng cao nhận thức về xây dựng giai cấp công nhân của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và các doanh nghiệp vì: “Đảng quan tâm chưa đầy đủ, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới.
- Chính sách, pháp luật xây dựng giai cấp công nhân do Nhà nước ban hành vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.
- Đóng góp của công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong việc xây dựng giai cấp công nhân, hiệu quả chưa cao, còn nhiều yếu kém.
- Sự nỗ lực vươn lên của bản thân giai cấp công nhân chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Không ít trường hợp các doanh nghiệp và người sử dụng lao động thuộc các thành phần kinh tế còn vi phạm chính sách, pháp luật đối với người lao động” (Văn kiện TW6, KX).
Kinh tế thị trường và những tác động tiêu cực từ mặt trái của nó đã làm cho một bộ phận công nhân kể cả cán bộ, đảng viên suy giảm lòng tin và phai nhạt lý tưởng. Vấn đề phai nhạt ý thức chính trị, không quan tâm đến lý tưởng trong công nhân không còn là chuyện hiếm. Đây là những vấn đề rất phức tạp, có thể nói cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng khó khăn và quyết liệt đối với các tổ chức đảng và bản thân mỗi cán bộ, đảng viên.
Khảo sát thực tế cho thấy, vấn đề công nhân quan tâm nhất là có việc làm, lo cho đời sống có thu nhập ổn định mà ít quan tâm đến chính trị và các vấn đề xã hội. Đây là thách thức rất lớn, bởi nếu không giữ được định hướng chính trị và không bảo vệ được chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không làm cho chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động thì chúng ta sẽ không thành công trong xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Điều chúng ta phải suy nghĩ là nói về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân thì rất nhiều người nhớ và thuộc nhưng chỉ là chung chung và khi tiến hành trong thực tế lại nặng về tính phong trào. Chính vì vậy, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và các doanh nghiệp, theo chúng tôi cần chú trọng những vấn đề sau:
* Đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên
Thứ nhất, Tăng cường lãnh đạo việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng đến công nhân một cách thiết thực và hiệu quả.
Chúng ta biết rằng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông nên không ít tổ chức đảng cũng như cán bộ, đảng viên cho rằng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là công nhân đã được tiếp nhận đầy đủ về đường lối, chủ trương của Đảng. Chỉ tính riêng tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có 10 tờ báo và tạp chí, 1 nhà xuất bản, gồm: Báo Lao động, Báo Người Lao động, Lao động Đồng Nai, Lao động Thủ đô, Lao động Nghệ An (trong đó Báo Lao động và Báo Người lao động ra hàng ngày); Tạp chí Lao động và Công đoàn, Tạp chí Bảo hiểm lao động, Tạp chí An toàn - Sức khoẻ và Môi trường lao động, Tạp chí Văn nghệ Công nhân, Tạp chí Lao động Bình Dương và Nhà xuất bản Lao động. Những con số ấn tượng trên đã che giấu một sự thật rằng công nhân có rất ít cơ hội và điều kiện để tiếp cận với đường lối, chủ trương của Đảng qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Số liệu của Viện công nhân và Công đoàn cho thấy có đến 12,5% công nhân được hỏi trả lời họ thường xuyên phải làm từ 9 – 11 giờ/ngày; 5% làm từ 11 giờ trở lên! Công việc căng thẳng cộng thêm điều kiện ăn ở chật chội đã tước đi cơ hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân. Chính vì vậy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên cần có những hình thức giáo dục phù hợp để công nhân được tiếp cận và hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng.
Với vai trò là người lãnh đạo ở cơ sở, tổ chức Đảng phải có chương trình, kế hoạch cụ thể để giáo dục đội ngũ cán bộ đảng viên về vấn đề học tập mà cụ thể là quán triệt và thực hiện nghiêm túc “Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng” ngày 12/5/1999.
Thông qua học tập, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng nói chung, quan điểm về xây dựng giai cấp công nhân của Đảng nói riêng để từ đó có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực tế.
Điều cần lưu ý là việc học tập cần phải đi vào thực chất, học để nắm vững lý luận và áp dụng trong thực tiễn chứ không phải học để đủ điều kiện cho việc bổ nhiệm! Hết sức tránh bệnh “khai hội” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; khi tổ chức đảng mở lớp thiếu kế hoạch, dập khuôn, máy móc thì hậu quả là: “quần chúng sợ khai hội. Mỗi lần họ đi khai hội chẳng khác nào “đi phu”. (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5 tr 247).
Mỗi tổ chức đảng phải có kế hoạch cụ thể, thiết thực trong việc tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho cán bộ, đảng viên về trách nhiệm xây dựng giai cấp công nhân. Theo chúng tôi, cần cụ thể hoá nghị quyết cho sát hợp với đặc thù của từng đơn vị chứ không nêu toàn văn như việc quán triệt nghị quyết mà lâu nay chúng ta vẫn thực hiện. Mặt khác, nên có những buổi sinh hoạt chuyên đề về xây dựng giai cấp công nhân gắn với nhiệm vụ của doanh nghiệp bởi suy cho cùng, đảng viên cũng là người lao động nên nếu sinh hoạt của tổ chức đảng xa rời với hoạt động thực tiễn của đơn vị thì rất dễ nhàm chán và không hiệu quả.
Vì vậy, công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước cho công nhân không chỉ đơn thuần là đọc nghị quyết, văn bản một cách hình thức, phiến diện; các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên hết sức tránh việc xem đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước là chân lý tuyệt đối từ trên áp đặp xuống, công nhân chỉ là đối tượng cần tiếp thu và chấp hành cho đúng mà cần phải giải thích cặn kẽ cho công nhân hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của họ.
Từ các nội dung thiết thực, có chọn lọc phải biên soạn thành các tài liệu tuyên truyền, học tập phù hợp với từng đối tượng công nhân. Có tài liệu cho công nhân trong các ngành khác nhau, có tài liệu cho công nhân trong các doanh nghiệp Nhà nước, có tài liệu cho công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Các tài liệu đó đều phải ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu với số đông.
Bên cạnh việc đổi mới nội dung, phải đổi mới phương pháp tuyên truyền, bởi nếu nội dung tốt mà phương pháp không tốt thì công nhân cũng không thể hiểu, không thể nhớ được.
Muốn tuyên truyền đạt kết quả, người cán bộ tuyên truyền phải có kiến thức, phải có hiểu biết sâu rộng những vấn đề mình tuyên truyền. Kiến thức sâu, rộng nhưng bài giảng của cán bộ tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, từ ngữ, lời lẽ phải đơn giản, phù hợp với từng đối tượng, nhưng vẫn phải súc tích và đảm bảo chuyển tải đầy đủ lượng thông tin cần truyền đạt. làm cho người học nắm được bản chất của vấn đề.
Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, không tránh khỏi việc công nhân có những băn khoăn, thắc mắc, đặt những câu hỏi về những vấn đề được tuyên truyền. Nhiệm vụ của người cán bộ làm công tác tuyên truyền là phải kịp thời nắm bắt những thông tin ngược đó, xem công nhân đồng tình với cái gì, phản đối cái gì, từ đó có sự giải thích thỏa đáng.
Thứ hai, Kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, Đảng bộ cơ sở
Hoạt động của tổ chức cơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở các chi bộ. Tổ chức cơ sở đảng vững mạnh phải có các chi bộ vững mạnh. Trên thực tế ở không ít doanh nghiệp chỉ có một vài chi bộ yếu kém đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phấn đấu và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của toàn đảng bộ doanh nghiệp. Vì thế, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc đảng bộ trong doanh nghiệp là vấn đề cần được coi trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói chung, giáo dục nhận thức về giai cấp công nhân nói riêng.
Việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ cần thực hiện những nội dung chủ yếu sau: sắp xếp các chi bộ một cách hợp lý, kiện toàn ban chi ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Cần sắp xếp các chi bộ trong doanh nghiệp theo ca kíp, đơn vị sản xuất, ngành nghề, tổ công tác… để tạo điều kiện thuận lợi cho các chi bộ hoạt động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở tất cả các mặt, các khâu trong hoạt động của doanh nghiệp.
Kiện toàn các Ban chi ủy các chi bộ trong doanh nghiệp là vấn đề rất quan trọng để tổ chức đảng làm tốt công tác vận động, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Cần đưa vào ban chi ủy những đảng viên tiêu biểu trong chi bộ, đủ tiêu chuẩn cấp ủy viên. Trong đó, cần chú ý lựa chọn đồng chí bí thư chi bộ là đảng viên thực sự tiêu biểu trong chi bộ, nhiệt tình, say sưa và có kinh nghiệm công tác Đảng. Cố gắng bố trí đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ca, kíp, trưởng đơn vị, tổ sản xuất.
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là biện pháp đặc biệt quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trong doanh nghiệp. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần thực hiện tốt những điểm sau đây:
- Duy trì thành nề nếp, về thời gian sinh hoạt chi bộ nên quy định sinh hoạt chi bộ vào một ngày nào đó trong tháng. Nếu ngày đó trùng vào các ngày nghỉ thì có thể sinh hoạt sớm hơn hoặc muộn hơn 1 đến 3 ngày, không nên tổ chức sinh hoạt chi bộ quá muộn so với thời gian đã quy định.
Việc duy trì thành nền nếp sinh hoạt chi bộ tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên chủ động sắp xếp công việc để tham gia sinh hoạt chi bộ, và chuẩn bị ý kiến phát biểu trong sinh hoạt chi bộ. Nó còn nhắc nhở đảng viên khi sắp đến ngày sinh hoạt chi bộ phải kiểm điểm lại việc thực hiện nhiệm vụ phân công để báo cáo trước chi bộ.
- Nội dung sinh hoạt chi bộ phải phong phú, thiết thực, hình thức sinh hoạt chi bộ phải đa dạng, thời gian sinh hoạt chi bộ không nên kéo dài.
Về nội dung sinh hoạt chi bộ :
Cần bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị là sản xuất kinh doanh, tập trung bàn bạc tìm giải pháp thực hiện đạt kết quả. Trong đó cần tập trung tìm các biện pháp tháo gỡ những vấn đề nảy sinh trong hoạt động của đơn vị, kể cả về xây dựng nội bộ Đảng, lãnh đạo thực hiện chính trị, chú ý tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của công nhân để kịp thời giải quyết.
Về hình thức sinh hoạt:
Cần coi trọng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, chẳng hạn: chuyên đề về nâng cao năng suất lao động; chuyên đề về kinh nghiệm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh… Trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ nên bàn bạc giải quyết dứt điểm một vấn đề, tránh dây dưa kéo dài từ kỳ sinh hoạt này sang kỳ sinh hoạt sau.
Coi trọng các khâu chuẩn bị nội dung và điều hành sinh hoạt chi bộ của ban chi ủy nhất là đồng chí bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ phải là người có khả năng chuẩn bị nội dung sinh hoạt và điều hành sinh hoạt chi bộ, phải biết nêu vấn đề, khêu gợi thảo luận hướng vào các khía cạnh trọng tâm, biết tổng hợp và kết luận các vấn đề. Khi kết thúc sinh hoạt chi bộ cần nói rõ những vấn đề đã được kết luận, những vấn đề còn phải tiếp tục nghiên cứu, để đảng viên hiểu vấn đề đã được kết luận một cách thống nhất.
- Đề cao trách nhiệm tham gia sinh hoạt chi bộ của mọi đảng viên trong đảng bộ doanh nghiệp, nhất là những đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị.
Đây là vấn đề có ý nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Những đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị cần đề cao trách nhiệm và gương mẫu tham gia sinh hoạt chi bộ. Việc làm đó có tác dụng lớn đối với việc đảm bảo đảng số sinh hoạt chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt tham gia sinh hoạt chi bộ cũng với tư cách là một đảng viên, tránh tình trạng tham gia sinh hoạt chi bộ với tư cách là người lãnh đạo đến hội nghị chi bộ để cho ý kiến và huấn thị… Khi hoạt động của chi bộ đi vào nề nếp và hiệu quả thì đó là chính là dịp thuận lợi nhất để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng giai cấp công nhân của chi bộ.
Thứ ba, tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên phụ trách các tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp.
Thông thường trong các doanh nghiệp đều có các tổ chức chính trị - xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ…Người đứng đầu các tổ chức này là đảng viên nên bản thân họ cần phải được trang bị đầy đủ kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cũng như đường lối, chủ trương của Đảng để thông qua tổ chức mình mà tác động đến công nhân. Khi mà tổ chức đảng trong các doanh nghiệp còn quá thấp như hiện nay thì việc Đảng lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Công đoàn càng trở nên quan trọng. Chỉ có thông qua Công đoàn để tác động thì mới đảm bảo được vai trò lãnh đạo và tăng cường giáo dục nhận thức về giai cấp công nhân một cách hiệu quả nhất.
Tổ chức đảng thực hiện việc giáo dục nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên giữ các trọng trách trong các tổ chức chính trị - xã hội không những làm cho mỗi cán bộ, đảng viên có hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của tổ chức mình đối với giai cấp công nhân mà còn góp phần hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác cán bộ.
Để đảm bảo yêu cầu thì việc giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phải luôn được coi trọng. Theo đề án trình Hội nghị Trung ương 6, khoá X thì hiện nay trình độ Lý luận chính trị của đội ngũ đảng viên như sau:
+ Cao cấp và cử nhân: 4,60%;
+ Trung cấp: 19,97%;
+ Sơ cấp: 38,32%;
+ Chưa được đào tạo: 37,1%
Như vậy, số đảng viên chưa được đào tạo hoặc có trình độ sơ cấp lý luận chính trị là rất lớn. Điều này đòi hỏi phải tạo ra sự phối hợp đồng bộ giữa hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh với các ban, ngành và địa phương có nhu cầu đào tạo để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, tránh tình trạng hụt hẫng hoặc ngồi nhầm lớp như hiện nay. Đây cũng là cơ sở để nâng cao trình độ giác ngộ cho cán bộ, đảng viên để họ hiểu rõ hơn về nhệm vụ của mình trong thời kỳ mới.
Thứ tư, phát huy vai trò của đoàn thể quần chúng trong công tác xây dựng Đảng
Phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp là vấn đề không thể thiếu để tổ chức cơ sở đảng tiến hành các hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân. Cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp cần làm cho giai cấp công nhân thấy rõ việc tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng là trách nhiệm và quyền lợi của họ. Tổ chức cơ sở đảng có trong sạch vững mạnh thì mới lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả thì đời sống của cán bộ, công nhân viên mới được cải thiện và nâng cao. Cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, duy trì thành nền nếp việc tổ chức cho các đoàn thể quần chúng đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phê bình cán bộ, đảng viên. Cần đề cao vai trò, trách nhiệm của quần chúng trong việc tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên. Đồng thời cấp ủy, ban giám đốc doanh nghiệp cần quan tâm, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp, lựa chọn những quần chúng ưu tú để giáo dục, bồi dưỡng, kết nạp họ vào Đảng.
Các tổ chức quần chúng chính là môi trường để cán bộ, đảng viên rèn luyện, hoàn thiện mình, qua đó không những cán bộ, đảng viên trưởng thành hơn mà còn là điều kiện để họ phát huy vai trò của mình trong công tác lãnh đạo công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình.
* Đối với doanh nghiệp
Thứ nhất, Tuyên truyền vận động để các chủ doanh nghiệp hiểu rõ về đường lối, chính sách của Đảng đối với giai cấp công nhân
Có thể nói, trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, đã xuất hiện nhiều loại hình sản xuất và kinh doanh của nhiều thành phần kinh tế. Sức lao động của con người là một loại hàng hoá, loại hàng hoá đó được sử dụng dưới sự tự chủ của người công nhân lao động, với những biểu hiện đa dạng và phức tạp, với những mức độ và phạm vi khác nhau trong những điều kiện khác nhau. Hiện nay, ở một số doanh nghiệp ngoài nhà nước còn chưa có tổ chức đảng, có nơi có tổ chức đảng nhưng điều kiện hoạt động lại khó khăn, không phát huy được vai trò lãnh đạo. Các tổ chức đảng muốn phát huy được vai trò lãnh đạo của mình thì phải thực sự trong sạch, vững mạnh, kiện toàn về tổ chức và đổi mới về phương thức lãnh đạo.
Một thực tế mà chúng ta đang phải đối mặt là không ít chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài Nhà nước thường không muốn hợp tác với các tổ chức chính trị hoặc không muốn các tổ chức đó hoạt động trong doanh nghiệp mình vì rất nhiều lý do nhưng có một lý do cơ bản là họ nhận thức chưa đầy đủ về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về vai trò của các tổ chức đó và trách nhiệm của họ đối với giai cấp công nhân.
Trách nhiệm đó thuộc về các tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng vì với vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cở sở thì các tổ chức đảng phải tuyên truyền, vận động để các chủ doanh nghiệp hiểu rõ về mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của mình cũng như tác dụng tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp không có mục tiêu gì khác là làm cho doanh nghiệp ngày càng phát triển theo hướng bền vững.
Thứ hai, cần có cơ chế về sự hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp.
Ngay từ khi chủ doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đầu tư cần có sự kết hợp chặt chẽ để tạo ra nhận thức đúng đắn cho chủ doanh nghiệp về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong xây dựng giai cấp công nhân. Nói cách khác, không vì mục tiêu phát triển kinh tế bằng mọi giá mà hy sinh lợi ích cơ bản của người lao động.
Đẩy mạnh công tác tuyền truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải thấy được tầm quan trọng của các tổ chức đảng đối với việc phát triển kinh tế xã hội và đối với việc xây dựng và phát triển giai cấp công nhân.Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị vừa là nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chính trị vừa giúp cho việc ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức trong cán bộ đảng viên và công nhân lao động. Các cấp uỷ Đảng phải thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng cho đảng viên về lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Tăng cường công tác phát triển đảng viên trong công nhân, đổi mới phương thức hoạt động để tổ chức cơ sở Đảng có gắn bó mật thiết với công nhân là chỗ dựa vững chắc cho công nhân, tạo niềm tin của công nhân đối với tổ chức Đảng, đối với chế độ. Tạo ra sự liên hệ thật sự chặt chẽ giữa Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội nhất là tổ chức công đoàn để mở rộng ảnh hưởng trực tiếp của Đảng đối với công nhân. Đảng cần có một cơ chế để các tổ chức Đảng được thành lập và hoạt động công khai ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoặc thông qua tổ chức công đoàn để tác động mở rộng ảnh hưởng vào công nhân, khắc phục tình trạng nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh không có tổ chức cơ sở Đảng, hoặc có thì hoạt động theo kiểu “nửa công khai, nửa bí mật”; tổ chức công đoàn chưa bảo vệ được quyền lợi cho công nhân như hiện nay.
Thứ ba, Đảng phải bảo đảm những quyền, lợi ích cơ bản, thiết thân của giai cấp công nhân thông qua việc bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống chính sách, pháp luật lao động để tạo sự chuyển biến, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, tạo điều kiện để giai cấp công nhân mở rộng quan hệ với phong trào công nhân trong cả nước và trên thế giới.
Muốn vậy, cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp phải là những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, trong đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động trong doanh nghiệp. Những điển hình người tốt, việc tốt của đảng viên chính là sự thuyết phục cao nhất đối với chủ doanh nghiệp trong thây đổi nhận thức về người đảng viên trong doanh nghiệp và đó chính là cơ sở để tổ chức đảng đi vào quần chúng nhân dân.
Thực tế cho thấy công tác Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước gặp rất nhiều khó khó khăn không chỉ từ phía các chủ doanh nghiệp mà còn từ chính đội ngũ đảng viên do sa sút ý chí chiến đấu. Một số đảng viên ở bộ, ngành chuyển sang liên doanh, tuy cấp ủy đã yêu cầu chuyển sinh hoạt đảng về doanh nghiệp để thành lập tổ chức đảng hoặc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ở nơi đó, nhưng những đảng viên này viện nhiều lý do để chưa chuyển sinh hoạt đảng về doanh nghiệp (như ở Công ty phát triển KCN Loteco). Có doanh nghiệp còn đối phó không bố trí đủ số lượng đảng viên, không tạo điều kiện để chi bộ hoạt động hoặc điều bớt đảng viên đi nơi khác để không đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ. Để được nhận vào làm việc, một số đảng viên đã không dám nhận mình là đảng viên. Sự đấu tranh giằng co giữa một bên là việc làm, đời sống với một bên là vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên làm cho không ít đảng viên lúng túng, một số đảng viên đã giấu giếm danh hiệu đảng viên để tránh "rắc rối" trong công việc ở doanh nghiệp.
Tình hình đó đã gây không ít khó khăn cho công tác xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay. Kinh tÕ thÞ tr­êng vµ nh÷ng t¸c ®éng cña nã ®· lµm cho mét bé phËn c«ng nh©n kÓ c¶ c¸n bé, ®¶ng viªn suy gi¶m lßng tin vµ phai nh¹t lý t­ëng. VÊn ®Ò nµy ®· ®­îc §¶ng ta ®Ò cËp trong c¸c §¹i héi VIII, §¹i héi IX, §¹i héi X. VÊn ®Ò phai nh¹t ý thøc chÝnh trÞ, kh«ng quan t©m ®Õn lý t­ëng trong c«ng nh©n kh«ng cßn lµ chuyÖn hiÕm. §©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò rÊt phøc t¹p, cã thÓ nãi cuéc ®Êu tranh ®Ó b¶o vÖ chñ nghÜa M¸c- Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng ngµy cµng khã kh¨n vµ quyÕt liÖt.
C«ng nh©n b©y giê chñ yÕu nghÜ tíi cã viÖc lµm, lo cho ®êi sèng cã thu nhËp æn ®Þnh mµ Ýt quan t©m ®Õn chÝnh trÞ vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi. §©y lµ th¸ch thøc rÊt lín, bëi nÕu kh«ng gi÷ ®­îc ®Þnh h­íng chÝnh trÞ vµ kh«ng b¶o vÖ ®­îc chñ nghÜa M¸c- Lªnin t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, kh«ng lµm cho chñ nghÜa M¸c- Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh trë thµnh nÒn t¶ng t­ t­ëng kim chØ nam cho hµnh ®éng th× chóng ta sÏ kh«ng thµnh c«ng trong x©y dùng ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa.
Giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam ®·, ®ang lµ c¬ së chÝnh trÞ – x· héi cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, lµ chç dùa v÷ng ch¾c cña §¶ng, cña Nhµ n­íc. Víi môc tiªu phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 ®­a n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp th× sè l­îng giai cÊp c«ng nh©n cµng t¨ng lªn nhanh chãng (dù b¸o lµ kho¶ng 20 triÖu ng­êi). Giai cÊp c«ng nh©n còng lµ lùc l­îng tÝch cùc, kiªn quyÕt trong c«ng t¸c x©y dùng §¶ng vµ ®Êu tranh chèng l¹i c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc, tham nhòng, l·ng phÝ trong x· héi. ChÝnh v× vËy, quan t©m ch¨m lo cho sù ph¸t triÓn cña cña giai cÊp c«ng nh©n lµ ch¨m lo cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña §¶ng.

Không có nhận xét nào: