Thứ Tư, 15 tháng 10, 2008

HAI PHONG XD GCCN. NGUYENVANMOI

THÀNH UỶ HẢI PHÒNG LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG
ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN HẢI PHÒNG TRONG SỰ NGHIỆP
CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

Ths. Nguyễn Văn Mợi
UBND thành phố Hải Phòng
Hải phòng là thành phố lớn, là đô thị trung tâm cấp quốc gia, là đầu mối giao thông quan trọng của các tỉnh phía Bắc và là trung tâm kinh tế của vùng Duyên hải Bắc bộ. Với vị trí địa kinh tế và chính trị quan trọng đó, cùng với quá trình đô thị hoá và đầu tư khai thác sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ được mở rộng, lực lượng lao động ở nhiều tỉnh, thành đã, đang về Hải Phòng để làm việc. Từ đó, hình thành ngày càng đông đảo đội ngũ công nhân của thành phố.
Đội ngũ công nhân của thành phố có mặt trong tất cả các thành phần kinh tế, là lực lượng sản xuất cơ bản, chủ yếu và có vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Mặc dù, chỉ chiếm 1/6 dân số nhưng đội ngũ công nhân đã tạo ra tổng giá trị chiếm 55-60% GDP của thành phố. Đồng thời, Thành uỷ Hải Phòng xác định, đội ngũ công nhân của thành phố là cơ sở chính trị - xã hội của Đảng, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền, là lực lượng nòng cốt của khối liên minh công – nông – trí, là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đội ngũ công nhân của thành phố chưa thực sự được quan tâm chăm lo xây dựng đúng với vị trí, vai trò của nó trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để giải quyết được hạn chế đó, cần thiết phải có sự đánh giá nghiêm túc về thực trạng lãnh đạo của các cấp uỷ đảng mà trước hết là của Thành uỷ trong xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân của thành phố. Sự lãnh đạo đó thể hiện trên các mặt công tác như chính trị, tư tưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, lãnh đạo việc thực hiện chế độ, chính sách, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ công nhân; lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cụ thể hoá chủ trương của Đảng, Chính phủ trong quá trình xây dựng đội ngũ công nhân thành phố đáp ứng yêu cầu sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới.
Thứ nhất, sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị của đội ngũ công nhân thành phố.
Cụ thể hoá những quan điểm của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, một số nghị quyết chuyên đề về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam (Nghị quyết Đại hội IX, X, Nghị quyết hội nghị Trưng ương 6 khoá X; Nghị quyết 32-NGHị QUYếT/TW của Bộ Chính trị khoá IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng; Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng bộ thành phố…), Thành uỷ Hải Phòng đã xây dựng các chương trình hành động kịp thời, trong đó cụ thể hoá mục tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện, quy định rõ trách nhiệm của tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp của thành phố, trách nhiệm cá nhân của các đồng chí trong Thường vụ Thành uỷ, thời gian thực hiện, chế độ báo cáo… cũng như việc phối hợp, kết hợp tổ chức thực hiện giữa cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm đưa chủ trương, chính sách đó vào trong cuộc sống một cách hiệu quả nhất.
Thực hiện sự lãnh đạo của đảng về công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ công nhân thành phố, Thành uỷ giao trách nhiệm chính cho Ban Tuyên giáo các cấp trong việc tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới của Trung ương và thành phố, nhất là những chủ trương, chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của đội ngũ công nhân của thành phố, những chủ trương chung về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong quá trình triển khai quán triệt các nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nhiều cấp uỷ đã mở rộng thành phần học tập đến đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, các đồng chí là tổ trưởng sản xuất, tổ trưởng công đoàn; nhiều đảng bộ trong thành phố đã có hình thức tuyên truyền để công nhân lao động nắm được tinh thần cơ bản của các chủ trương, chính sách mới. Việc tổ chức học tập nghị quyết của Đảng, công đoàn các cấp đã góp phần nâng cao ý thức chính trị, làm cho công nhân lao động của thành phố hiểu sâu sắc hơn những quan điểm, mục tiêu của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… làm cho công nhân lao động nắm được thời cơ, thách thức của nước ta nói chung và của thành phố nói riêng cũng như yêu cầu của thời kỳ mới đối với việc xây dựng đội ngũ công nhân thành phố vững mạnh thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố đã đề ra trong từng thời kỳ.
Nhận thức đúng đắn hơn vai trò, vị trí của công tác tư tưởng trong đội ngũ công nhân của thành phố, các cấp uỷ đảng của thành phố luôn bám sát những định hướng cơ bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, xác định rõ nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác chính trị tư tưởng đối với việc nâng cao nhận thức, giác ngộ giai cấp của công nhân lao động theo phương châm: hướng về cơ sở, đảm bảo thông tin hai chiều, tằng cường đối thoại với công nhân, bám sát thực tiễn cuộc sống góp phần giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công nhân. Các cấp uỷ đảng chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức cho công đoàn viên học tập 5 bài lí luận chính trị cơ bản theo hướng dẫn của Ban Bí thư và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, làm cho đội ngũ cán bộ có quyết tâm cao trong sự nghiệp đổi mới, trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp, đơn vị phát triển nhanh chóng. Cấp uỷ và công đoàn cùng cấp tiến hành phối hợp khảo sát trình độ nhận thức chính trị của đội ngũ công nhân trong các đơn vị, doanh nghiệp, trên cơ sở đó bố trí giảng viên và thời gian học tập cho phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời, các cơ quan làm công tác tuyên giáo của thành phố đã tổ chức tập huấn báo cáo viên, biên soạn tài liệu, bố trí giảng viên phục vụ các lớp và các đợt học tập.
Từ năm 2001 đến 2006, có 84,5% tổ chức công đoàn của thành phố đã tổ chức cho công nhân lao động học tập, nghiên cứu 5 bài chính trị cơ bản với 147.992 lượt người tham gia, đạt gần 90% tổng số công nhân của thành phố. Gần đây, thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị, các cấp uỷ đảng tích cực động viên, vận động cán bộ, công nhân của các doanh nghiệp thực hiện cuộc vận động: “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết quả đã có 10.500 công nhân lao động được nghe giới thiệu về nội dung của các chuyên đề và tổ chức thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Người.
Bên cạnh đấy, các cấp uỷ đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh tuyên tuyền giáo dục chính sách, pháp luật của nhà nước, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu truyền thống cách mạng của quê hương, thi tìm hiểu về Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn, Bác Hồ với giai cấp công nhân, lịch sử giai cấp công nhân… nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.
Thực hiện chủ trương của thành uỷ về tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật cho đội ngũ công nhân, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Sở Lao động, thương binh và xã hội, các ban ngành liên quan phát hành 45.000 tờ gấp, tờ rơi tuyên truyền về Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp…, nhiều đơn vị xây dựng tủ sách pháp luật công đoàn cơ sở với số lượng hàng ngàn đầu sách. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục “lao động và công đoàn”, phát hành bản tin “Lao động và công đoàn Hải Phòng”… nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, các vấn đề thời sự, chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp… giúp công nhân lao động có thể tiếp cận với các nguồn thông tin chính thức nhanh, hữu ích, từ đó nâng cao nhận thức chính trị và hiểu biết hơn về các vấn đề chính trị, xã hội khác.
Theo kết quả điều tra của Liên đoàn Lao động thành phố, tỉ lệ công nhân lao động hàng năm được dự các lớp, nghe phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước tương đối cao so với các tỉnh lân cận. Cụ thể: 81% công nhân được nghe quán triệt nghị quyết, trên 70% được học tập Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội, 81,5% được học tập Luật Lao động, từ 53 – 66% được học tập Pháp lệnh dân số và kế hoạch hóa gia đình, được nghe tuyên truyền về phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.
Trong nhiệm kỳ khóa XI, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công đoàn thành phố Hải Phòng đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, không ngừng xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh, triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đại diện quyền lợi hợp pháp của công nhân, chủ động phối hợp giải quyết các tranh chấp lao động trên địa bàn thành phố; thành lập mới 560 công đoàn cơ sở, trong đó trọng tâm là các khu chế xuất, khu công nghiệp. Công tác thi đua lao động sáng tạo do công đoàn chủ động tổ chức đã đạt được nhiều thành tựu. Trong 5 năm qua, đội ngũ công nhân thành phố đã đảm nhận 657 công trình có ý nghĩa kinh tế, chính trị - xã hội, trị giá tới 57.000 tỉ đồng. công nhân thành phố đã thực hiện và ứng dụng 25/976 sáng kiến cải tiến, làm lợi 385 tỉ đồng, đã trích thưởng 24 tỉ đồng với 388 cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng bằng lao động sáng tạo, 1.480 lao động giỏi cấp thành phố. Với vị thế là một thành phố công nghiệp có số lượng công nhân lớn, Hải Phòng là một trong những địa phương điểm nóng về tình hình đình công. Từ 2003 - 2008, đã có tới hơn 70 cuộc đình công xảy ra, tập trung nhiều ở các ngành giày da, may mặc... Để giải quyết được những tranh chấp lao động này, không thể không nói đến công sức của các cấp ủy đảng và công đoàn đã tham gia cùng chính quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.
Tuy nhiên, sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ công nhân của thành phố vẫn còn một số yếu kém khuyết điểm như: một số cấp uỷ chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò quan trọng của công tác này trong xây dựng đội ngũ công nhân của thành phố. Có cấp uỷ còn xem nhẹ công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, còn tình trạng khoán trắng cho tổ chức công đoàn, đoàn thành niên. Mặt khác, có cấp uỷ chưa quan tâm đúng mức hoặc còn lúng túng trong việc chỉ đạo kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách còn hình thức, làm qua loa, chiếu lệ.
Hai là, sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tac đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ công nhân thành phố.
Từ yêu cầu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, 5 năm qua, Thành uỷ và các cấp uỷ đảng trên địa bàn đã lãnh đạo tổ chức quán triệt và cụ thể hoá những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Các cấp uỷ đảng luôn quan tâm công tác đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố đáp ứng thị trường lao động trong quá trình hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Việc đào tạo nguồn nhân lực gắn liền với việc phát triển, nâng cao chất lượng của hệ thống cơ sở đào tạo nghề. Thành uỷ đã tập trung chỉ đạo UBND thành phố, các sở, ngành liên quan thực hiện việc mở rộng mạng lưới cơ sở dạy nghề theo hướng xã hội hoá. Trong đó, chú trọng phát triển các trường dạy nghề, trung tâm đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, các laọi hình đào tạo, bồi dưỡng nghề dài hạn, ngắn hạn, liên doanh, liên kết đào tạo với các hệ chính quy, tại chức, tập trung, chuyên tu, từ xa… Đặc biệt, sự quan tâm của Thành uỷ, UBND thành phố trong việc xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang, thiết bị đồng bộ, hiện đại và tăng cường đội ngũ giảng viên đã không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho công nhân.
Từ năm 2001 đến năm 2006, đào tạo nghề của thành phố đã có bước phát triển nhanh chóng. Thể hiện, số lượng học sinh đăng ký học nghề hàng năm tăng nhanh. Sự phân luồng ngay sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông được các tổ chức đảng và ban giám hiệu các trường quan tâm, định hướng sớm cho các em học sinh là yếu tố tích cực làm thay đổi nhận thức của xã hội trong việc tham gia vào phân công lao động của lực lượng lao động trẻ của thành phố, khắc phục xu hướng thừa thầy, thiếu thợ, đặc biệt là thiếu rất nhiều công nhân lành nghề, có tay nghề bậc cao.
Riêng trong 5 năm từ 2001 đến 2005, tốc độ tăng bình quân của lực lượng lao động kỹ thuật thực hành nói chung là 2,78%, của lao động kỹ thuật thực hành đào tạo nghề tăng 20,47%. Nếu như năm 2001, có 20.298 công nhân tốt nghiệp tiểu học thì năm 2005 con số này là 37.68, số lượng công nhân tốt nghiệp trung học cơ sở lần lượt là 66.016 và 154.791; trung học phổ thông là 44.516 và 80.931 so với cùng kỳ; lực lượng lao động được đào tạo nghề tăng từ 131.450 năm 2001 lên 276.881 năm 2005.
Số liệu trên cho thấy, đào tạo nghề cho công nhân trong những năm vừa qua ở thành phố Hải Phòng rất được chú trọng. Hơn nữa, trong thời gian gần đây thực hiện chủ trương “trí thức hoá công nhân” của Đại hội IX, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, XIII và các chương trình hành động của mình, Thành uỷ đều nêu rõ chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ công nhân vững vàng về bản lĩnh chính trị, giàu về kiến thức văn hoá, khoa học kỹ thuật, có ý thức và tác phong công nghiệp, có tay nghề… Như vậy, chủ trương của Đảng và Thành uỷ Hải Phòng về trí thức hoá công nhân và mục tiêu, quan điểm về phát triển đội ngũ công nhân được đề cập tương đối cụ thể. Thành uỷ coi trọng phát triển công nhân của thành phố cả về số lượng và chất lượng, thực hiện tổng hợp nhiều biện pháp nhằm nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, tay nghề, nâng cao năng lực ứng dụng và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm gắn liền với việc bảo đảm an toàn trong sản xuất và bảo vệ môi trường.
Bên cạnh những mặt tích cực trên đây, sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng của thành phố Hải Phòng đối với công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong thời gian vừa qua còn một số tồn tại, yếu kém về chủ trương, chính sách cũng như sự lãnh đạo để thay đổi quy mô, cơ cấu, chất lượng đào tạo tay nghề cho đội ngũ công nhân của thành phố. Nhiều Nghị quyết của Thành ủy được ban hành có nội dung liên quan đến xây dựng đội ngũ công nhân của thành phố nhưng biện pháp thực hiện còn chung chung, chưa làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề của công nhân, thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Mặt khác, sự lãnh đạo để kiện toàn hệ thống cơ sở đào tạo chưa được quan tâm đúng mức, làm cho quy mô đào tạo còn manh mún, nhỏ lẻ. Trong tổng số 41 cơ sở dạy nghề thỉ chỉ có 14 trường dạy nghề, trường cao đẳng nghề và trung học chuyên nghiệp dạy nghề; 27 cơ sở dạy nghề còn lại là của cấp huyện và của các ban, ngành, đoàn thể của thành phố. Việc đào tạo chưa gắn liền với việc sát hoạch, kiểm tra đánh giá tay nghề và cấp bằng cho người học. Số liệu thống kê cho thấy, có 57% công nhân qua đào tạo nhưng chưa có bằng nghề; 17% có chứng chỉ nghề, chỉ có 26% công nhân kỹ thuật có bằng nghề… Hơn nữa, việc xây dựng đội ngũ giáo viên trong các trường dạy nghề, đầu tư xây dựng trường, lớp, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập chưa đồng bộ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo chuyên môn, tay nghề cho người lao động…
Thứ ba, sự lãnh đạo thực hiện chế độ, chính sách và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động trên địa bàn thành phố.
Xét ở tầm vĩ mô, thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp là một nội dung quan trọng liên quan đến sự ổn định và phát triển của nguồn lực sản xuất. Chính vì vậy, nhiều năm qua, Thành ủy và các cấp ủy địa phương đã lãnh đạo thanh tra lao động của Sở Lao động, thương binh và xã hội, tổ chức công đoàn các cấp tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động như ký kết hợp đồng lao động, trả lương và các khoản thu nhập khác, nộp bảo hiểm lao động, thực hiện các quy định về khám chữa bệnh, trang cấp thiết bị bảo hộ lao động, cải thiện môi trường làm việc của công nhân, sự đối xử đúng mực của chủ doanh nghiệp đối với lao động. Trong đó, giám sát việc tính toán mức lương, chi trả lương kịp thời và đóng bảo hiểm xã hội, y tế cho người lao động được cấp ủy, công đoàn, thanh tra đang rất quan tâm.
Liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của người lao động, Liên đoàn thành phố đã tiến hành khảo sát ở 214 đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh với 54.245 công nhân thì tình hình thực hiện chế độ chính sách có liên quan như sau:
Ký hợp đồng lao động
Đóng BHXH
Đóng BHXH
Không xác định thời hạn
3 tháng
3-12 tháng
12-36 tháng
16.745 (30,8%)
7.479 (13,8%)
8.135 (15%)
16.745 (33,2%)
25.862 (47,7%)
25.138 (46,3%)
Qua số liệu trên cho thấy, vẫn còn 3.853/54.245 người lao động chưa được ký kết hợp đồng lao động, chiếm trên 7%. Số công nhân được đóng bảo hiểm xã hội và y tế chưa được 50%, đây là tỉ lệ tương đối thấp, chưa đáp ứng được đòi hỏi của sự phát triển bền vững nguồn lực trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn liền với phát triển nền kinh tế tri thức như hiện nay.
Khi có tranh chấp lao động xảy ra, cấp ủy cơ sở thường nhanh chóng nắm bắt tình hình, họp bàn tìm đúng nguyên nhân để chỉ đạo công đoàn phối hợp với chủ doanh nghiệp, các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết, tránh làm phức tạp thêm tình hình, ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong thời gian tiếp theo.
Tuy nhiên, thành phố Hải Phòng có nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, trình độ nhận thức của công nhân trong nhiều doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp không đồng đều, sự bất đồng ngôn ngữ giữa chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người lao động Việt Nam, sự khác nhau về văn hóa, lối sống… đã gây ra một số cuộc đình công, lãn công, nghỉ làm việc tập thể ở một số doanh nghiệp. Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động thành phố, từ năm 1995 đến hết năm 2006, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 66 vụ đình công, riêng năm 2007 có 26 vụ ngừng việc tập thể ở 21 doanh nghiệp, có vụ lên tới 7000 lao động. Trong đó, trên 80% số vụ đình công xảy ra ở các doanh nghiệp gia công giày dép và dệt may; 100% các vụ đình công đều chưa tuân theo quy định của pháp luật, không do công đoàn tổ chức và lãnh đạo.
Việc lãnh đạo của cấp ủy nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của người lao động có lúc, có nơi chưa kịp thời, nhất là ở những doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở, chưa có đủ đảng viên để thành lập chi bộ… Ví dụ, theo báo cáo của Quận ủy Hồng Bàng, năm 2006 trên địa bàn có 539 doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động (151 công ty cổ phần, 321 công ty trách nhiệm hữu hạn, 67 công ty tư nhân với số công nhân là 14.827 người) nhưng mới chỉ có 35 doanh nghiệp có tổ chức đảng (chiếm gần 6,5%). Điều đó cho thấy, ở nhiều doanh nghiệp của thành phố vẫn còn thiếu vắng sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, đòi hỏi phải có sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy nhiều hơn nữa với biện pháp thiết thực để xây dựng và bảo vệ đội ngũ công nhân trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn.
Từ thực trạng về sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng của thành phố Hải Phòng đối với xây dựng đội ngũ công nhân thành phố trong thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau đây:
- Xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân của thành phố đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vừa mang tính thời sự trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài. Do đó, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ công nhân thành phố phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng và phải được thực hiện dodòng bộ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
- Phải thường xuyên bám sát thực tiễn, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của các cấp chính quyền, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện của các cấp, các ngành theo đúng chức năng, nhiệm vụ trong xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân thành phố.
- Xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân thành phố vững mạnh phải được tiến hành đồng bộ với xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, của tổ chức công đoàn và các đoàn thể chính trị - xã hội khác trong các doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế.

Không có nhận xét nào: